Nowe kwalifikacje – nowe szanse

O projekcie

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe szanse” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej 8: Edukacja, dla działania: 8.10. Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych przez CNJA EDUKACJA Witold Szaszkiewicz spółka jawna, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków, na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Cel główny projektu: podniesienie umiejętności i kwalifikacji w zakresie posługiwania się wybranym językiem obcym (j. angielski, j. niemiecki) u osób dorosłych – uczestników projektu.

Wsparciem objęte są 432 osoby dorosłe uczące się, pracujące lub zamieszkujące w woj. Zachodniopomorskim w wieku 25 lat i więcej, w tym min 158 osób w wieku 50+ i min 135 osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu do ISCDE-3 włącznie).

Rodzaje szkoleń realizowanych w ramach projektu:

 • 60 i 120 godzinne szkolenia językowe:
  • język angielski,
  • język niemiecki.

Dofinansowanie projektu z UE: 8 966 667,98 zł.

Okres realizacji projektu od 02.01.2020 r. do 31.12.2022r.

 

Kursy

W ramach projektu oferujemy 60 i 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego i języka niemieckiego, zakończone egzaminem zewnętrznym:

 • j. angielski,
 • j. niemiecki.

Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatne podręczniki do nauki języków.

Zajęcia realizowane będą w dwóch turach w każdej turze uczestniczyć będzie 216 osób:

 • I tura od 01.2020 – 16 grup j. angielski, 2 grupy j. niemiecki
 • II tura od 07.2021 – 16 grup j. angielski, 2 grupy j. niemiecki

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 lub 3 razy w tygodniu po maksymalnie 4 godziny – łącznie 60 lub 120 godzin.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie wynosi 80%.

 

CO OFERUJEMY?
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów/wykładowców,
 • wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe,
 • otwartą i przyjazną atmosferę,
 • popołudniowe, dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć.

Wsparcie dodatkowe:
Osoby zakwalifikowane do projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi – szczegóły w Regulaminie rekrutacji

Rekrutacja
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących w woj. Zachodniopomorskim w wieku 25 lat i więcej, w tym osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej i osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu do ISCDE-3 włącznie) wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Osoby uczące się, to osoby uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych.

Osoby pracujące, to osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Osoby zamieszkujące, to osoby posiadające zameldowania na terenie powiatów objętych projektem.

Zasady Rekrutacji

Pracownicy punktów rekrutacyjnych w oparciu o przedłożone dokumenty sprawdzą wiek osoby aplikującej do udziału w projekcie – 25 lat i więcej.

Dokumenty nie będą przyjmowane od osób nie spełniających tego kryterium.

Pracownicy punktów rekrutacyjnych wpisują do Arkusza kwalifikacyjnego Dane osoby spełniającej kryterium kwalifikacyjne z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń. Arkusze kwalifikacyjne sporządzane są dla każdego szkolenia odrębnie.

Osobom aplikującym przyznane będą punkty wg następującego klucza:

 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie nie wyższe niż średnie) – 5 pkt.
 • osoby w wieku 50 lat i więcej – 4 pkt.
 • mieszkaniec/ mieszkanka SSW (Specjalnej Strefy Włączenia wg załącznika) – 3 pkt.
 • osoby niepełnosprawne * – 3 pkt.
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną – 1 pkt.

W/w kryteria są wyłącznie merytoryczne i niedyskryminujące ze wzg. na płeć, rasę, wyznanie, status materialny itp.

Komisja rekrutacyjna w oparciu o Arkusze kwalifikacyjne sporządzi Protokoły utworzenia grup. Z wyłonionych uczestników tworzy się Grupy w oparciu o wyniki testów kompetencyjnych – maksymalna rozpiętość wiedzy na teście w grupie to 15%.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

W celu zgłoszenia się do Projektu należy przedłożyć w punkcie rekrutacyjnym następujące dokumenty:

 • wypełnioną i podpisaną Ankiet Rekrutacyjną (formularz dostępny jest w Punktach rekrutacyjnych oraz na naszej stronie)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • dokument potwierdzający zameldowanie na terenie powiatów objętych projektem – do wglądu dowód tożsamości lub dowód zameldowania
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki – jeśli dotyczy
 • zaświadczenie o zatrudnieniu – dotyczy osób pracujących
 • wypełnić Test diagnostyczny lub złożyć oświadczenie o nieznajomości języka
 • oświadczenie o niepełnosprawności (tylko osoby niepełnosprawne) oraz do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności – pobierane w przypadku osób z niepełnosprawnością (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczeniach albo innych dokumentach, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)
 • wniosek o przyznanie wsparcia dla osób ubiegających się o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie rekrutacji

 

Kontakt

Adres:

Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

Tel. 124310705

Do pobrania