Nowe kwalifikacje – nowe szanse

O projekcie

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe szanse” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej 8: Edukacja, dla działania: 8.10. Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych przez CNJA EDUKACJA Witold Szaszkiewicz spółka jawna, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków, na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Cel główny projektu: podniesienie umiejętności i kwalifikacji w zakresie posługiwania się wybranym językiem obcym (j. angielski, j. niemiecki) u osób dorosłych – uczestników projektu.

Wsparciem objęte są 432 osoby dorosłe uczące się, pracujące lub zamieszkujące w woj. Zachodniopomorskim w wieku 25 lat i więcej, w tym min 158 osób w wieku 50+ i min 135 osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu do ISCDE-3 włącznie).

Rodzaje szkoleń realizowanych w ramach projektu:

 • 60 i 120 godzinne szkolenia językowe:
  • język angielski,
  • język niemiecki.

Dofinansowanie projektu z UE: 8 966 667,98 zł.

Okres realizacji projektu od 02.01.2020 r. do 31.12.2022r.

 

Kursy

W ramach projektu oferujemy 60 i 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego i języka niemieckiego, zakończone egzaminem zewnętrznym:

 • j. angielski,
 • j. niemiecki.

Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatne podręczniki do nauki języków.

Zajęcia realizowane będą w dwóch turach w każdej turze uczestniczyć będzie 216 osób:

 • I tura od 01.2020 – 16 grup j. angielski, 2 grupy j. niemiecki
 • II tura od 07.2021 – 16 grup j. angielski, 2 grupy j. niemiecki

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 lub 3 razy w tygodniu po maksymalnie 4 godziny – łącznie 60 lub 120 godzin.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie wynosi 80%.

 

CO OFERUJEMY?
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów/wykładowców,
 • wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe,
 • otwartą i przyjazną atmosferę,
 • popołudniowe, dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć.

Wsparcie dodatkowe:
Osoby zakwalifikowane do projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi – szczegóły w Regulaminie rekrutacji

Rekrutacja
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących w woj. Zachodniopomorskim w wieku 25 lat i więcej, w tym osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej i osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu do ISCDE-3 włącznie) wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Osoby uczące się, to osoby uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych.

Osoby pracujące, to osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Osoby zamieszkujące, to osoby posiadające zameldowania na terenie powiatów objętych projektem.

Zasady Rekrutacji

Pracownicy punktów rekrutacyjnych w oparciu o przedłożone dokumenty sprawdzą wiek osoby aplikującej do udziału w projekcie – 25 lat i więcej.

Dokumenty nie będą przyjmowane od osób nie spełniających tego kryterium.

Pracownicy punktów rekrutacyjnych wpisują do Arkusza kwalifikacyjnego Dane osoby spełniającej kryterium kwalifikacyjne z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń. Arkusze kwalifikacyjne sporządzane są dla każdego szkolenia odrębnie.

Osobom aplikującym przyznane będą punkty wg następującego klucza:

 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie nie wyższe niż średnie) – 5 pkt.
 • osoby w wieku 50 lat i więcej – 4 pkt.
 • mieszkaniec/ mieszkanka SSW (Specjalnej Strefy Włączenia wg załącznika) – 3 pkt.
 • osoby niepełnosprawne * – 3 pkt.
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną – 1 pkt.

W/w kryteria są wyłącznie merytoryczne i niedyskryminujące ze wzg. na płeć, rasę, wyznanie, status materialny itp.

Komisja rekrutacyjna w oparciu o Arkusze kwalifikacyjne sporządzi Protokoły utworzenia grup. Z wyłonionych uczestników tworzy się Grupy w oparciu o wyniki testów kompetencyjnych – maksymalna rozpiętość wiedzy na teście w grupie to 15%.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

W celu zgłoszenia się do Projektu należy przedłożyć w punkcie rekrutacyjnym następujące dokumenty:

 • wypełnioną i podpisaną Ankiet Rekrutacyjną (formularz dostępny jest w Punktach rekrutacyjnych oraz na naszej stronie)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • dokument potwierdzający zameldowanie na terenie powiatów objętych projektem – do wglądu dowód tożsamości lub dowód zameldowania
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki – jeśli dotyczy
 • zaświadczenie o zatrudnieniu – dotyczy osób pracujących
 • wypełnić Test diagnostyczny lub złożyć oświadczenie o nieznajomości języka
 • oświadczenie o niepełnosprawności (tylko osoby niepełnosprawne) oraz do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności – pobierane w przypadku osób z niepełnosprawnością (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczeniach albo innych dokumentach, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)
 • wniosek o przyznanie wsparcia dla osób ubiegających się o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie rekrutacji

 

Rekrutacja Online
dot. projektu „Nowe kwalifikacje – nowe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie województwa zachodniopomorskiego, na podstawie umowy nr: RPZP.08.10.00-32-K008/19 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie reprezentującym Województwo Zachodniopomorskie

nietak


taknienie dotyczy

taknienie dotyczytaknie

taknie

j. angielski 120 lekcjij. angielski 60 lekcjij. niemiecki 120 lekcjij. niemiecki 60 lekcji
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie: https://www.wup.pl/pl/urzad/ochrona-danych-osobowych/regulamin-realizacji-praw-osob-ktorych-dane-dotycz-w-wojewodzkim-urzdzie-pr/
Informacje dodatkowe:
Lekcja = 45 minut. Jednorazowe zajęcia nie mogą trwać dłużej niż 4 lekcje. Uczestnicy kursu językowego otrzymają podręcznik i ćwiczenia dostosowane do poziomu zaawansowania oraz dostęp do platformy e-learningowej. Uczestnicy kursu zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości 1,5 zł/lekcję.

Kontakt

Adres:

CNJA EDUKACJA Witold Szaszkiewicz spółka jawna
ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

Tel. 124310705

Do pobrania