Nowe kwalifikacje – nowe szanse

O projekcie

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe szanse” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej 8: Edukacja, dla działania: 8.10. Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych na obszarze województwa zachodniopomorskiego realizowany przez CNJA EDUKACJA Witold Szaszkiewicz spółka jawna jako Partner Projektu z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim przez minimum 90% z 7464 (4543K/2921M) uczestników szkoleń zgodnych z ESOKJ.

Projekt skierowany jest do uczących się, pracujących lub zamieszkujących w woj. Zachodniopomorskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w wieku 25 lat i więcej, w tym osób w wieku powyżej 50 lat i więcej i osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu do ISCDE-3 włącznie) wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Okres realizacji projektu od 02.01.2020 r. do 31.12.2022r.

Dofinansowanie projektu z UE: 8 966 667,98 zł.

Kursy

W ramach projektu oferujemy 60 i 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego i języka niemieckiego, zakończone egzaminem zewnętrznym:

Zajęcia realizowane będą w dwóch turach:

 1. od 01.2020r. (I tura) do 172 grup szkoleń językowych 120h (135 Ang.; 37 Niem.) – 2064 osób
  od 01.2020r. (I tura) do 140 grup szkoleń językowych 60h (106 Ang.; 34 Niem.) – 1680 osób
 2. od 07.2021r. (II tura) do 171 grup szkoleń językowych 120h (135 Ang.; 36 Niem.) – 2052 osób
  od 07.2021r. (II tura) do 139 grup szkoleń językowych 60h (106 Ang.; 33 Niem.) – 1668 osób

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 lub 3 razy w tygodniu po maksymalnie 4 godziny – łącznie 60 lub 120 godzin.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie wynosi 80%.

CO OFERUJEMY?
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów,
 • nieodpłatne materiały szkoleniowe (podręczniki, ćwiczenia),
 • nieodpłatne przystąpienie do egzaminu zewnętrznego
 • otwartą i przyjazną atmosferę,
 • dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć.

Wsparcie dodatkowe:
Osoby zakwalifikowane do projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi – szczegóły w Regulaminie rekrutacji

Rekrutacja
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących w woj. Zachodniopomorskim w wieku 25 lat i więcej, w tym osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej i osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu do ISCDE-3 włącznie).

Zasady Rekrutacji

Osobom aplikującym przyznane będą punkty wg następującego klucza:

 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie nie wyższe niż średnie) – 5 pkt.
 • osoby w wieku 50 lat i więcej – 4 pkt.
 • mieszkaniec/ mieszkanka SSW (Specjalnej Strefy Włączenia wg załącznika) – 3 pkt.
 • osoby niepełnosprawne  – 3 pkt.
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną – 1 pkt.

W/w kryteria są wyłącznie merytoryczne i niedyskryminujące ze wzg. na płeć, rasę, wyznanie, status materialny itp.

Komisja rekrutacyjna sporządzi Protokoły utworzenia grup wg kryteriów i podanej wyżej punktacji. Z wyłonionych uczestników tworzy się Grupy w oparciu o wyniki testów kompetencyjnych – maksymalna rozpiętość wiedzy na teście w grupie to 15%

WYMOGI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
 • Spełnienie kryteriów formalnych
 • Wypełnienie testu kompetencyjnego lub złożenie oświadczenia o braku znajomości języka
 • Dokonania przelewem opłaty za uczestnictwo w projekcie w wysokości: dla uczestników kursów w wymiarze 60h – 90 zł, dla uczestników kursów w wymiarze 120 h – 180 zł.
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU

W celu zgłoszenia się do Projektu należy przedłożyć w punkcie rekrutacyjnym następujące dokumenty:

 • wypełnioną i podpisaną Ankiet Rekrutacyjną (formularz dostępny jest w Punktach rekrutacyjnych oraz na naszej stronie)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • wypełnić Test diagnostyczny lub złożyć oświadczenie o nieznajomości języka
 • w przypadku osób niepełnosprawnych przedstawić do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. lub orzeczeniach albo innych dokumentach, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie rekrutacji

Rekrutacja Online
dot. projektu „Nowe kwalifikacje – nowe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie województwa zachodniopomorskiego, na podstawie umowy nr: RPZP.08.10.00-32-K008/19 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie reprezentującym Województwo Zachodniopomorskie

nietak


taknienie dotyczy

taknienie dotyczytaknie

taknie

j. angielski 120 lekcjij. angielski 60 lekcjij. niemiecki 120 lekcjij. niemiecki 60 lekcji
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie: https://www.wup.pl/pl/urzad/ochrona-danych-osobowych/regulamin-realizacji-praw-osob-ktorych-dane-dotycz-w-wojewodzkim-urzdzie-pr/
Informacje dodatkowe:
Lekcja = 45 minut. Jednorazowe zajęcia nie mogą trwać dłużej niż 4 lekcje. Uczestnicy kursu językowego otrzymają podręcznik i ćwiczenia dostosowane do poziomu zaawansowania oraz dostęp do platformy e-learningowej. Uczestnicy kursu zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości 1,5 zł/lekcję.

Kontakt

Adres:

CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz. Sp. j

ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

Tel. 124310705

 

Do pobrania