Dla dobra wspólnego województwo Kujawsko-Pomorskie

O projekcie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo; Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych; Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych;

Celem realizowanego projektu w gminie Lniano (powiat świecki) jest utworzenie 64 miejsc świadczenia usług społecznych, które umożliwi zwiększenie szans dla co najmniej 68 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub/i ubóstwem. System pomocy opierać się będzie na przygotowaniu indywidualnych ścieżek społecznej reintegracji oraz kompleksowych form wsparcia poprzez realizację następujących działań:

 • uruchomienie i funkcjonowanie Klubu Seniora, który zapewni wsparcie w codziennym funkcjonowaniu uczestnikom oraz ich rodzinom;
 • zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych tymi usługami;
 • wsparcie dla opiekunów faktycznych, m.in. poprzez szkolenia i kursy;

 

Okres trwania projektu Wartość dofinansowania ze środków UE
1 styczeń 2021 – 31 grudnia 2022 736 218 PLN
Kursy

W projekcie kursami objęte zostanie łącznie 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn). Zajęcia przeprowadzane będą w grupach liczących od 10 do 20 uczestników, w wymiarze po 15 godzin na miesiąc. Na zajęciach podejmowana będzie tematyka:

 • Obsługi komputerów;
 • Szeroko pojętych umiejętności plastycznych;
 • Sportu;
 • Kulinariów;

Głównym celem zajęć jest podtrzymanie sprawności manualnej oraz intelektualnej osób, do których kierowany jest projekt – dlatego też – dokładna lista zajęć zostanie opracowana wraz z jego uczestnikami (w oparciu o indywidualne ścieżki reintegracji społecznej).

Co oferujemy?

W ramach projektu każdemu uczestnikowi zostało przydzielone ubezpieczenie oraz wyżywienie (w postaci jednego posiłku dziennie). Zakupione zostały także:

 • Sprzęt nagłaśniający (zajęcia ruchowe);
 • Sprzęt rehabilitacyjny dla Klubu Seniora;
 • Aparaty i kamery – po 2 sztuki (zajęcia fotograficzne);
 • 10 komputerów przenośnych (zajęcia komputerów bądź językowe);

Dodatkową formą wsparcia są cykliczne (raz na kwartał) wyjścia do kina, teatru lub innej placówki promującej sztukę i kulturę. Każdej osobie z trudnościami w samodzielnym poruszaniu zapewniony jest także transport.

Rekrutacja
Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt został stworzony z myślą o osobach:

 1. Zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym;
 2. Znajdujących się w otoczeniu osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym;

Uczestnik Projektu musi być (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) mieszkańcem gminy Lniano, w powiecie Świeckim oraz musi potrzebować wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub też posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasady rekrutacji

W rekrutacji wyłaniani będą opiekuni faktyczni oraz osoby świadczące sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Poniższa tabela przedstawia określone wymagania dla każdej z podgrup.

 

Opiekun faktyczny Osoba świadcząca sąsiedzkie usługi opiekuńcze
 • Pełnoletniość;
 • Możliwość pełnienia opieki nad osobą niesamodzielną, która nie zajmuje się tym zawodowo oraz nie pobiera wynagrodzeń z tego tytułu;
 • Zdolność do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej;
 • Możliwość pozostawania w stałym kontakcie ze swoim podopiecznym;
 • Wymagane odbycie kursu (w wymiarze co najmniej 8 godzin) na temat zakresu realizacji usługi oraz przestrzegania zasad:
  • Etyki;
  • Współżycia społecznego;
  • Dbałości o podopiecznego (dotyczy to także jego mienia);

 

Projekt skierowany jest dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na zasadach, które są oparte na kryteriach merytorycznych oraz nie dyskryminujących.

Ocenę kandydata dokonuje projektodawca przy współpracy z odbiorcą usługi bądź też jego opiekunem faktycznym (lub prawnym).

Zasady przyjmowania zgłoszeń

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zgłaszają taką chęć telefonicznie, podając jedynie swoje dane kontaktowe. Następnie pracownicy punktów rejestracyjnych kontaktują się z takimi kandydatami celem uzupełnienia dokumentów rejestracyjnych oraz uzgodnienia ewentualnych wymagań specjalnych dotyczących osób niepełnosprawnych.

W materiałach informacyjnych umieszczone zostały szczegółowe informację odnośnie możliwości skorzystania z pomocy przy wypełnianiu dokumentów przez osoby takie jak: tłumacze języka migowego oraz asystenci osób z niepełnosprawnością.

Na potrzeby rekrutacji organizowane są spotkania informacyjne oraz opracowane zostały następujące dokumenty (są one gotowe do pobrania na samym dole tej strony – część Do pobrania):

 • Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie;
 • Formularz rekrutacyjny, który będzie zawierał dane o osobie fizycznej;

Dodatkowo wymaganymi dokumentami są:

 • Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczania społecznego;
 • Oświadczenie o wysokości dochodu;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument, który poświadcza o stanie zdrowia (do wglądu);
Kontakt

Fundacja Wspierania Rozwoju Usług Społecznych

ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

Tel. 124310705

Do pobrania