Dobry Start etap 2 – kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino

O projekcie

Projekt prowadzony przez gminę Luzino (powiat wejherowski) przy wsparciu partnerskim Centrum Edukacyjnego IDEA, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2014 – 2020:

 • Oś priorytetowa – Edukacja;
 • Działanie – Edukacja przedszkolna;

Głównym założeniem projektu jest utworzenie 30 miejsc edukacji wczesnoszkolnej oraz ogólna poprawa jakości usług w tym zakresie na terenie gminy – poprzez działania takie jak:

 • Zakup potrzebnego wyposażenia do Ośrodków Wychowania Wczesnoszkolnego i przeprowadzenie prac adaptacyjnych, tak aby dostosować je do potrzeb prowadzonych zajęć (także niepełnosprawnych dzieci);
 • Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Luzinie;
 • Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla 256 dzieci w zakresie wykrytych deficytów;

 

Okres trwania projektu Wartość dofinansowania
od 1 czerwca 2021 do 20 czerwca 2023 1 093 234, 51 PLN
Zajęcia

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dla nauczycieli (w wymiarze 30 godzin), których celem jest podniesienie ich kompetencji w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wykorzystanie odpowiednich pomocy dydaktycznych. Dodatkowo część nauczycieli odbędzie kurs pt: Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w edukacji wczesnoszkolnej, dzięki któremu możliwa będzie jednoczesna diagnoza dzieci oraz rozwój ich umiejętności językowych oraz spostrzeżeniowych. Dodatkowo nauczyciele skorzystają z kursu Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Dla przedszkolaków z kolei się odbywać będą zajęcia przy wykorzystaniu specjalnie dobranych pomocy dydaktycznych, które pozwolą na ich uatrakcyjnienie, podniesienie efektywności oraz pozwoli na dokładniejsze określenie ewentualnych deficytów u uczniów biorących udział w projekcie. Zajęcia Odbywać te realizowane będą one w okresie do jednego roku (z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej). Dodatkowo – w okresie dwóch lat – prowadzone będą zajęcia (w wymiarze 30 godzin łącznie, czyli około z częstotliwością 1 godziny tygodniowo) w zakresie rozwoju kompetencji matematycznych oraz umiejętności współpracy przy użyciu różnego rodzaju pomocy dydaktycznych (m.in. gier).

Co oferujemy?

W ramach projektu zrealizowanych zostanie szereg kursów, których celem jest podniesienie kompetencji – zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu i poszczególnych Ośrodkach Wychowania Wczesnoszkolnego, które biorą udział w projekcie – dane kontaktowe podano poniżej (Rekrutacja -> Jak zgłosić chęć udziału w projekcie?).

Oprócz tego podjęte zostaną następujące działania:

 • 6 Ośrodków Wychowania Wczesnoszkolnego na terenie gminy Luzino udostępni swoje pomieszczenia oraz sale dydaktyczne. Spełniają one wszystkie wymagane prawem normy – BHP, sanitarne oraz oświatowe;
 • Wyposażenie dostępne w przedszkolach – m.in. – projektory, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, dywany interaktywne, telewizory;
 • Doposażenie placówek wychowania wczesnoszkolnego – oprócz posiadanego wyposażenia zakupiony zostanie sprzęt dodatkowy, który pomoże nauczycielom w prowadzeniu zajęć z dziećmi. Będzie on dostosowany do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i pozwoli na rozwój ich kompetencji – zarówno tych uniwersalnych, jak i kluczowych;
 • Zakup wyposażenia do powstającego placu zabaw – dzięki czemu możliwe będzie utworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków. Będzie on wykorzystywany także w ramach zajęć, których celem jest rozwijanie umiejętności uniwersalnych dzieci (w szczególności motoryki koniecznej do nauki pisania oraz czytania);
Rekrutacja

Za rekrutację uczestników zajęć w ramach projektu odpowiedzialni są wnioskodawca oraz partner (gmina Luzino oraz Centrum Edukacyjne IDEA). Jest ona prowadzona zgodnie z polityką horyzontalną Unii Europejskiej:

 • Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – w materiałach informacyjnych udostępniane są informacje na temat (między innymi) możliwości z skorzystania z usług tłumacza migowego;
 • Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum) – dołożone zostały wszelkie starania, aby płeć nie miała znaczenia na wynik końcowy rekrutacji.
Jak zgłosić się do projektu?

Rodzice, którzy zainteresowani są udziałem swoich dzieci w projekcie skontaktować mogą się z Biurem Projektu (dane kontaktowe poniżej w akapicie kontakt), na stronie internetowej projektu oraz w Ośrodkach Wychowania Wczesnoszkolnego, które biorą udział w niniejszym projekcie.

Kontakt

Gmina Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino

Tel. 58 678-20-68, E-mail: sekretariat@luzino.pl

 

Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA

ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

Tel. 12 431 07 05