Edukacja bez barier w Gminie Przywidz

O projekcie

Projekt p. n. „Edukacja bez barier w Gminie Przywidz”, Priorytet: FEPM.05.00, Działanie: FEPM.05.08, Zakres interwencji: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego.

Czas trwania: od 2024- 01-01 do 2025-08-31

Budżet: 1 087.980,00 zł

Cel Projektu:

Projekt ma na celu wdrożenie edukacji włączającej w 3 szkołach podstawowych, dla których Gmina Przywidz jest organem prowadzącym tj. Szkoła Podstawowa w Pomlewie, Szkoła Podstawowa w Przywidzu, Szkoła Podstawowa w Trzepowie.

Wsparcie w projekcie zostanie skierowane do: 30 uczniów z niepełnosprawnościami,

10 uczniów doświadczających migracji, 15 rodziców uczniów niepełnosprawnych

oraz 24 nauczycieli zatrudnionych w ww. szkołach.

Cel projektu planuje się osiągnąć poprzez następujące działania:

 • zwiększenie ilości godzin pracy psychologa i terapeuty.
 • organizacja zajęć terapeutyczno-wyrównujących.
 • wsparcie ucznia poprzez pracę nauczycieli współorganizujących kształcenie oraz asystentów uczniów niepełnosprawnych.
 • poprawę bazy dydaktycznej poprzez wyremontowanie pomieszczeń do terapii psychologiczno- pedagogicznej w szkołach.
 • zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych.
 • zniwelowanie barier architektonicznych w szkołach.
 • podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w studiach i szkoleniach.
 • wzrost kompetencji rodziców dzieci niepełnosprawnych dzięki uczestnictwu w szkoleniach.
 • działania integracyjne dla uczniów niepełnosprawnych oraz migrantów z resztą społeczności szkolnej.
 • poprawę współpracy i stworzenie partnerstwa na linii rodzic-uczeń-nauczyciel-pedagog specjalny.
Działania ogólne podejmowane w ramach Projektu
 • Zwiększenie zatrudnienie specjalistycznej kadry dydaktycznej w SP Przywidz, SP Trzepowo i SP Pomlewo.
 • wykonanie prac adaptacyjnych w ww. placówkach.
 • Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
Planowane zajęcia dla uczniów
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – dla uczniów niepełnosprawnych i migrantów
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego
 • Zajęcia z muzykoterapii
 • Integracja Sensoryczna dla uczniów z autyzmem
 • Zajęcia logopedyczne dla osób niepełnosprawnych
 • Gimnastyka korekcyjna z elementami rehabilitacji,
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia rewalidacyjne
  oraz
 • Organizacja dnia otwartego dla uczniów i rodziców uczniów uczęszczających do szkół specjalnych.
Planowane zajęcia dla nauczycieli

Zadania nauczyciela/wychowawcy po otrzymaniu orzeczenia

– Pedagog specjalny — dokumentacja i obowiązki

 • Studia podyplomowe z zakresu edukacji włączającej- pedagogika specjalna
 • Kurs Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Kurs — Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Lekcja pokazowa w szkole specjalnej — temat — jak pracować z dziećmi niepełnosprawnymi — wychowanie i edukacja
 • Współpraca z rodzicami (w tym radzenie sobie w trudnych sytuacjach)
Planowane spotkania edukacyjne dla rodziców
 • motywowanie w edukacji i życiu codziennym osoby niepełnosprawnej.
 • sprawdzone metody w procesie samokształcenia osoby niepełnosprawnej.
 • Grupa robocza moderowana przez psychologa – d.s. współpracy rodzica z nauczycielem dziecka niepełnosprawnego.
Rekrutacja
Kwalifikacja uczestników do Projektu

Kryterium obligatoryjne kwalifikujące ucznia do udziału w projekcie to:

 • uczęszczanie ucznia do jednej z ww. szkół.
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o niedostosowaniu społecznym.
 • i/lub posiadanie statusu migranta.

W celu zgłoszenia ucznia do projektu rodzice/opiekunowie prawni będą składać wypełnione komplety dokumentów rekrutacyjnych w punkcie rekrutacyjnym lub poprzez dedykowany portal informatyczny, nauczyciele oraz rodzice będą składać tożsame dokumenty (różnić się będą tylko w zakresach wsparcia)

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia,
 2. oświadczenie potwierdzające specjalne potrzeby edukacyjne uczestnika i/lub niepełnosprawność,
 3. deklarację uczestnictwa w projekcie,
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku nauczycieli ww. proces będzie wyglądał identycznie

Kontakt

Telefony do punktów rekrutacyjnych w szkołach:

Szkoła Podstawowa Pomlewo – tel. (58) 682-51-13
Szkoła Podstawowa Przywidz- tel. (58) 682-54-18
Szkoła Podstawowa Trzepowo tel. (58) 682-51-48