Edukacja włączająca bez barier w Gminie Przechlewo

O projekcie

Projekt p.n. „Edukacja włączająca bez barier w Gminie Przechlewo”,

Priorytet: FEPM.05.00, Działanie: FEPM.05.08, Zakres: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego

Okres realizacji: od 2024-03-01 do 2025-08-31

Budżet Projektu: 589 400,00 zł

Cel Projektu

Projekt ma na celu wdrożenie edukacji włączającej w 2 szkołach podstawowych tj. Szkoła Podstawowa w Sąpolnie oraz Szkoła Podstawowa w Przechlewie.

Wsparcie w projekcie zostanie skierowane do:

 • 13 uczniów z niepełnosprawnościami
 • 10 uczniów doświadczających migracji
 • 10 rodziców uczniów niepełnosprawnych oraz
 • 24 nauczycieli zatrudnionych w ww. placówkach

Cel projektu planuje się osiągnąć poprzez następujące działania:

 • zwiększenie ilości godzin pracy psychologa i terapeuty.
 • organizacja zajęć terapeutyczno-wyrównujących
 • wsparcie ucznia poprzez organizację pracy nauczycieli współorganizujących kształcenie oraz asystentów uczniów niepełnosprawnych.
 • poprawę bazy dydaktycznej poprzez wydzielenie pomieszczeń dla specjalistów oraz stworzenie warunków do zajęć terapeutycznych.
 • zniwelowanie barier w edukacji poprzez zakup pomocy dydaktycznych.
 • podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach dokształcających i szkoleniach.
 • podniesienie umiejętności samokształcenia oraz motywacji u dzieci poprzez wzrost kompetencji rodziców dzieci niepełnosprawnych, dzięki uczestnictwu w szkoleniach.
 • zminimalizowanie problemu wykluczenia społecznego u osób niepełnosprawnych i migrantów.
 • promocję edukacji ogólnodostępnej dla osób niepełnosprawnych .
Rodzaje działań przewidzianych w Projekcie
 1. Zatrudnienie kadry dydaktycznej w SP w Sąpolnie i Przechlewie.
 2. Wykonanie prac adaptacyjnych w SP w Sąpolnie i Przechlewie oraz zakup wyposażenia w pomieszczeniach terapeutów.
 3. Zakupy pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
 4. Organizacja szkoleń dla uczniów
  • Trening umiejętności społecznych dla migrantów
  • Trening umiejętności społecznych dla uczniów niepełnosprawnych
  • Zajęcia z doradztwa zawodowego
 5. organizacja szkoleń i kursów dla nauczycieli:
  • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w placówce ogólnodostępnej
  • Kurs Trening Umiejętności Społecznych
  • Wprowadzenie edukacji włączające do szkoły krok po kroku
  • Prawidłowa współpraca z Poradnią Psych.-Pedagog. – szkolenie wraz z konsultacjami z pracownikami Poradni.
  • Lekcja pokazowa w szkole specjalnej — temat — jak pracować z dziećmi niepełnosprawnymi -wychowanie i edukacja
  • Współpraca z rodzicami (w tym radzenie sobie w trudnych sytuacjach)
  • Wspólna rada szkoleniowa dla nauczycieli oraz rodziców osób niepełnosprawnych.
 6. Zajęcia dla rodziców
  • Jak sobie radzić z przemocą i agresją
  • Wspierania dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce
Rekrutacja

W celu zgłoszenia ucznia do projektu rodzice/opiekunowie prawni składają wypełnione komplety dokumentów rekrutacyjnych poprzez dedykowany portal informatyczny lub w punktach rekrutacyjnych:

 1. Szkoła Podst. w Sąpolnie, Sąpolno 45, tel. (59) 833-48-70
 2. Szkoła Podst. w Przechlewie, Ul. Szkolna 4E, tel. (59) 833-43-25

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia,
 2. oświadczenie potwierdzające specjalne potrzeby edukacyjne uczestnika i/lub niepełnosprawność,
 3. deklarację uczestnictwa w projekcie,
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku nauczycieli proces rekrutacji wygląda identycznie.

Kontakt

Szkoła Podst. w Sąpolnie, Sąpolno 45, tel. (59) 833-48-70

Szkoła Podst. w Przechlewie, Ul. Szkolna 4E, tel. (59) 833-43-25