Gmina Gromadka stawia na edukację przedszkolną

O projekcie

Od 1 marca 2024 roku do 31 sierpnia 2026 roku będzie realizowany projekt na terenie Gminy Gromadka (powiat: bolesławiecki, województwo: dolnośląskie).
ZAPRASZAMY WYCHOWANKÓW I NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI z:

 • Gminnego Przedszkola w Gromadce z oddziałem w SP Gromadka (71 wychowanków);
 • Gminnego Przedszkola nr 2 w Modle (60 wychowanków).

Całkowity koszt projektu to 1 578 548,78 złotych;
gdzie wsparcie z Funduszy Europejskich opiewa na 1 262 701,01 złotych.

Zakres wsparcia

W ramach projektu przewidziano następujący zakres wsparcia:

 • doposażenie bazy dydaktycznej przedszkoli,
 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających,
 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli w zakresie wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedszkoli objętych wsparciem projektu poprzez realizację wsparcia dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb nauczycieli w tym zakresie,
 • zwiększenie o 17 nowych miejsc przedszkolnych poprzez remont oraz adaptację budynku likwidowanej Szkoły Podstawowej w Modle, oraz utworzenie w nim Gminnego Przedszkola nr 2 w Modle,
 • zakup wyposażenia, pomocy i zapewnienie bieżącego funkcjonowania przez 36 miesięcy po zakończeniu projektu,
 • zatrudnienie kadry nauczycielskiej dla nowej grupy przedszkolnej.
Grupa docelowa

Grupa docelowa projektu to w zdecydowanej większości (ponad 61% uczestników projektu) to dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w przedszkolu zlokalizowanym na terenie obszaru zagrożonego trwałą marginalizacją w województwie dolnośląskim.

Grupę docelową stanowią:

 •  71 dzieci w wieku przedszkolnym
  oraz
 • 10 nauczycieli (10k/0m) z Gminnego Przedszkola w Gromadce z oddziałem w SP Gromadka.

 

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • Wzrostu kompetencji i wiedzy u minimum 80% przedszkolaków, poprzez zrealizowanie zajęć rozwijających kształtujących kompetencje informatyczne i językowe.
 • Wzrostu kompetencji i wiedzy u minimum 80% wychowanków przedszkoli, poprzez zrealizowanie zajęć rozwijających kompetencje z zakresu logicznego oraz krytycznego myślenia, szybkiego uczenia się, kreatywności i umiejętności współpracy, a także doradztwa zawodowego.
 • Złagodzenia zdiagnozowanych dysfunkcji u minimum 80% przedszkolaków z SPE oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez zrealizowanie zajęć specjalistycznych.
 • Rozwoju, u minimum 80% nauczycieli objętych wsparciem, kompetencji zawodowych, poprzez zrealizowanie szkoleń.
 • Utworzenia 17 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w, nowo założonym, Gminnym Przedszkolu nr 2 w Modle.
Rekrutacja

Rekrutacja będzie trwać od marca do sierpnia 2024 roku (okres rekrutacji uwzględnia remont prowadzony w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Modle). Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci i niedyskryminacji.
Odpowiedzialny za rekrutację jest koordynator oraz sekretarz projektu przy współpracy z dyrektorami przedszkoli, którzy będą mieli za zadanie bezpośrednie spotkania z rodzicami dzieci w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie na terenie gminy. Ogłoszenia o realizowanym projekcie dostępne będą na stronie www Urzędu Gminy oraz przedszkoli objętych wsparciem. Ogłoszenia o projekcie i naborze będą umieszczane na terenie gminy Gromadka w widocznych i uczęszczanych miejscach (np. plakaty na tablicach informacyjnych urzędów, tablicach ogłoszeń).

Rozprowadzane będą także ulotki informacyjne.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w przedszkolach objętych wsparciem oraz są do pobrania na stronie: https://centrumidea.eu/ w zakładce danego projektu.

Osoby chętne, które nie zakwalifikują się do projektu, utworzą listy rezerwowe. Gdy chętnych będzie mniej, niż zakładano, zorganizujemy dodatkowe spotkania z opiekunami dzieci, podczas których zachęcimy ich do zgłoszenia udziału dzieci w projekcie przez przedstawienie korzyści z niego płynących oraz przeprowadzimy rekrutację uzupełniającą.

KRYTERIA REKRUTACJI DZIECI:
 1. dziecko z niepełnosprawnością – 4 pkt,
 2. samotne wychowanie dziecka – 3 pkt,
 3. wielodzietność rodziny – 2 pkt,
 4. matki pozostające bez pracy – 1 pkt.

Do projektu zakwalifikowane zostaną dzieci, które otrzymają największą liczbę punktów. Dzieci z listy rezerwowej przyjmowane są w momencie zwolnienia się miejsc, o ile rodzice potwierdzą werbalnie chęć uczęszczania dziecka w ramach wygenerowanych nowych miejsc.

KRYTERIA REKRUTACJI NAUCZYCIELI:
 • prowadzenie zajęć w ramach projektu – 2 pkt;
 • rekomendacja dyrektora-1 pkt.
PROCEDURA REKRUTACJI:
 1. zorganizowanie spotkań informacyjnych, promocja projektu,
 2. złożenie dokumentów rekrutacyjnych przez rodziców dzieci oraz zainteresowanych udziałem w proj. nauczycieli,
 3. wyłonienie uczestników przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzi koordynator projektu, sekretarz projektu i dyrektor danego przedszkola,
 4. ogłoszenie wyników rekrutacji na tablicy informacyjnej przedszkola.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola objętym wsparciem.

W celu zachowania zasady niedyskryminacji w trakcie realizacji projektu pod uwagę będą brane tylko kryteria merytoryczne oraz bariery mogące wpłynąć na stopień uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami:

 • w razie potrzeby w trakcie realizacji projektu osobom tym zostanie zapewnione wsparcie dostosowane do ich potrzeb zgodnych z mechanizmem racjonalnych usprawnień oraz zasadą uniwersalnego projektowania;
 • sale dydaktyczne, ich wyposażenie oraz stosowane materiały dydaktyczne będą dobrane z uwzględnieniem potrzeb i możliwości edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami;
 • zajęcia będą odbywały się w miejscach dostosowanych architektonicznie do potrzeb tych osób;
 • kadra odpowiedzialna za realizację projektu będzie promowała zasadę niedyskryminacji oraz monitorowała jej przestrzeganie we wszystkich zadaniach przewidzianych w projekcie.
Kontakt

Tomasz Smoliński –  t.smolinski@idea.info.pl

 

 

 

 

 

 

Do pobrania