Gminny rozwój usług społecznych

O projekcie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa : 06. Integracja , Działanie: 6.02. Usługi Społeczne , Poddziałanie : 06.02.02. Rozwój usług społecznych

Założenia Projektu

Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunów.

Cel Projektu

 Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Opis Projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami Lubichowo, Osiek oraz Smętowo Graniczne którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu usług społ. zakładającego utworzenie 22 nowych miejsc świadczenia usług społ. zwiększających dostępność tych usług dla minimum 25 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społ. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób niepełnosprawnych i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów i rodzin.

Najważniejszym efektem Projektu- jest wdrożenie w ww. gminach spójnego, kompleksowego, środowiskowego systemu długoterminowych usług wspierania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób które są zagrożone wykluczeniem społ. i/lub ubóstwem oraz podniesienie poziomu aktywności społ. tych osób.

 

Okres trwania projektu Wartość dofinansowania ze środków UE

2022-09-01 – 2023-06-30

502 625,00 PLN
Co oferujemy?

Projekt zakłada zastosowanie co najmniej 2 różnych form wsparcia dla każdego z 25 uczestników proj. poprzez realizację następujących działań:

 1. zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych tymi usługami poprzez zatrudnienie 7 osób świadczących ww. usługi;
 2. rozwijanie wolontariatu sąsiedzkiego oraz utworzenie 3 grup samopomocy dzięki organizacji specjalistycznego szkolenia dla 15 wolontariuszy;
 3. Szkolenie teoretyczno – praktyczne dla opiekunów zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia wraz z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych (odzież, rękawiczki) i środków higienicznych . Zapewniamy specjalistycznych trenerów oraz salę wyposażoną w niezbędny sprzęt ( np. fantomy )
 4. wykorzystanie elektronicznego systemu monitorowania ( mobilna opaska monitorująca + karta SIM) dobranego zgodnie z potrzebami i możliwościami 25 uczestników proj.
Rekrutacja
Rekrutacja uczestników – jak zgłosić się do Projektu

Rekrutacja osób zaangażowanych do Projektu

 1. osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi , osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu .
 2. Opiekunów w/w osób ,osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą lub kandydatów.
 3. wolontariuszy do organizacji grup samopomocy
 4. osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie Gmin Partnerskich

Rekrutacja będzie realizowana przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej i tak :

 1. GOPS w Lubichowie – Ul. Zblewska 8 tel. 58 588 52 29, e-mail: gopslubichowo@neostrada.pl
 2. GOPS w Osieku – Ul. Wyzwolenia 2 , tel. 58 582 12 23, 58 582 10 24 , e-mail: gops@osiek.gda.pl
 3. GOPS w Smętowie Granicznym – Smętowo Graniczne 37 , tel. 58 561 96 43, e-mail: ops@gopssmetowo.pl
Kontakt
 1. Fundacja Wspierania Rozwoju Usług Społecznych – Kraków, Ul. Królowej Jadwigi 97 , tel. 12 431-07-05 oraz biuro lokalne: 605 069 231, e-mail : ws@idea.info.pl
 2. Partner 1: Gmina Lubichowo- Lubichowo, Ul. Zblewska 8 – tel. 58 58 85 221, 58 58 85 340, e-mail: ug@lubichowo.pl
 3. Partner 2: Gmina Osiek – Osiek, Ul. Kwiatowa 30, tel. 58 58 21 282, e-mail : urzad@osiek.gda.pl
 4. Partner 3: Gmina Smętowo Graniczne – Ul. Dworcowa 10 , tel. 58 56 19 033, 58 56 19 520 , e-mail: ug@smetowograniczne.pl