Kompetentni i nowocześni

O projekcie

Kompetentni i nowocześni – projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych poddziałania: 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przez:

 • Lidera projektu: firmę Angielski Dla Ciebie! Grażyna Kohut
 • Partnera: Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie posługiwania się wybranym językiem obcym (angielskim, niemieckim) u 216 osób (w tym 140 kobiet) i kompetencji cyfrowych (TIK) u 60 osób (w tym 39 kobiet), dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji tj.: osób starszych w wieku powyżej 50 r. życia i osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących i pracujących na obszarach rewitalizowanych Subregionu Południowego województwa Śląskiego.

Wsparciem objęte następujące grupy Uczestników:

 • 57 osób (37 kobiet, 20 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach do ISCED 3 włącznie;
 • 84 osoby (55 kobiet, 29 mężczyzn) w wieku 50+;
 • 220 osób (143 kobiet, 77 mężczyzn) w w wieku 25+.

Dla uczestników zaplanowano 120 godzinne szkolenia z zakresu kompetencji TIK we wszystkich 5 obszarach w ramach DIGCOMP
oraz
szkolenia językowe zgodne z ESOKJ (Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Uczestnicy szkoleń przystąpią do egzaminów zewnętrznych, otrzymując w razie zaliczenia uznane certyfikaty.

Dofinansowanie projektu z UE: 538 344,78 zł.

Okres realizacji projektu: 1.08.2019 – 28.02.2021

Kursy
KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO

W Projekcie powstanie 22 grup językowych (21 grup z j. angielskiego i 1 grupy z j. niemieckiego), w ramach których prowadzone będą zajęcia na terenie realizacji projektu, czyli na terenie powiatów: żywieckiego, cieszyńskiego, bielskiego oraz Bielska-Białej.

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 lub 3 razy w tygodniu po 2 godziny- łącznie 120 godzin.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie wynosi 80%

SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNIK INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNYCH (TIK)

W Projekcie powstanie 2 grup szkoleniowych z obsługi komputera (TIK), w ramach których prowadzone będą zajęcia na terenie realizacji projektu, czyli na terenie powiatów: żywieckiego, cieszyńskiego, bielskiego oraz Bielska-Białej.

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 10 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 razy w tygodniu po 2 godziny- łącznie 120 godzin.

W ramach szkoleń Uczestnicy nabędą kompetencje cyfrowe w 5 obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestników na szkoleniu wynosi 80%.

CO OFERUJEMY?
 • udział w kursach języka angielskiego/ niemieckiego zakończonych egzaminem zewnętrznym, dającym możliwość zdobycia certyfikatu,
 • udział w szkoleniach z zakresu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK), zakończonych egzaminami zewnętrznym, dającymi możliwość zdobycia certyfikatu,
 • wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe,
 • sale wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne/ komputery (w przypadku szkoleń TIK),
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów/ wykładowców,
 • otwartą i przyjazną atmosferę,
 • popołudniowe, dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć

Udział w projekcie wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości 1,5 zł/godzinę zajęć (Istnieje możliwość zmniejszenia lub odstąpienia od tej opłaty – szczegóły w Regulaminie rekrutacji).

Rekrutacja
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych mieszkańców woj. śląskiego, w wieku 18 lat i więcej, w szczególności osób posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji tj: osób starszych w wieku powyżej 50 r. życia i osób o niskich kwalifikacjach zamieszkujących i pracujących na obszarach rewitalizowanych Subregionu Południowego woj. śląskiego, tj .powiatów:

 • bielski,
 • cieszyński,
 • żywiecki,
 • Bielsko-Biała

Osoby pracujące – to osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Osoby zamieszkujące – to osoby posiadające zameldowanie lub faktycznie na stałe mieszkające na terenie powiatów objętych projektem – oświadczenie o adresie podane w ramach ankiety rekrutacyjnej.

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • osoby bezrobotne
 • właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

 

Zasady Rekrutacji

 1. W punktach rekrutacyjnych w oparciu o przedłożone dokumenty sporządzane są wykazy osób aplikujących dla każdej grupy zajęciowej odrębnie z uwzględnieniem:
  • kolejności zgłoszeń
  • liczby osób przewidzianej dla grup językowych 12, dla grup TIK-10
  • następujących kryteriów rekrutacyjnych:
   • osoby posiadające wykształcenie
   • ponadgimnazjalne- 2pkt;
    niższe niż podstawowe, podstawowe, gimnazjalne -4pkt
   • osoby z niepełnosprawne – 3pkt.
   • osoby w wieku 50+ – 2pkt.
   • kobiety na zajęciach TIK – 1pkt
 2. Powołana przez podmioty realizujące projekt komisja rekrutacyjna odpowiedzialna za nadzór nad zgodnością prowadzonej rekrutacji z niniejszym regulaminem w oparciu o wykazy osób aplikujących i Kryteria premiujące sporządza protokoły utworzenia grup

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

W celu zgłoszenia się do Projektu należy:

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie

Kontakt

 

 

Biuro Projektu:
ul.Teofila Aleksandra Lenartowicza 34A
43-300 Bielsko-Biała
 
Od 2 września 2020 czynne:
w poniedziałek w godzinach od 16:00 do 18:00
w środę w godzinach od 10:00 do 12:00
w czwartek w godzinach od 15.30 do 17.30

tel. nr 608-374-541
Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

Tel. 124310705

Do pobrania
Komunikaty

Z dniem 12 marca ze względu na pandemię korona wirusa zawieszono zajęcia stacjonarne.

Od 14 kwietnia uruchomiono dla chętnych grup zajęcia zdalne w systemach; click Meeting, ZOOM, Skaype. Wyboru systemu dokonuje Lektor. Aktualnie w systemie zdalnym pracuje 8 grup j.angielskiego. Uczestnicy otrzymali dostęp do platformy my English Lab.

O możliwości powrotu do zajęć zdalnych będziemy informować.

Aktualności

Grupy j. angielskiego utworzono w:

 • Pietrzykowicach
 • Wilkowicach – 2 grupy
 • W Bielsku Białej – 7 grup
 • Leśna
 • Jeleśnia – 2 grupy
 • Łekawica – 2 grupy
 • Brenna
 • Szczyrk
 • Międzybrodzie Bialskie 2 grupy
 • Ustroń
 • Grupa j. niemieckiego – Miedzybrodzie Bialskie
 • Grupy TIK – Pietrzykowice, Międzybrodzie Bialskie