Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków – wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim

O projekcie

CENTRUM EDUKACYJNE IDEA w partnerstwie z Gminą Prochowice, Gminą Miejską Duszniki-Zdrój, Gminą Wądroże Wielkie zaprasza do projektu pt.:
„Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków — wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim”
realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS,

Priorytet: 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku,

Działanie: FEDS.08.01 Dostęp do edukacji,

Nr projektu: FEDS.08.01-IZ.00-0071/23

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU WYNOSI:

1 405 328,40 złotych, gdzie wsparcie z Funduszy Europejskich opiewa na 1 124 070,40 złotych.

OD 1 marca 2024 roku do 31 lipca 2026 roku ZAPRASZAMY DO PROJEKTU DZIECI, RODZICÓW I NAUCZYCIELI w 3 przedszkolach:

 • w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach,
 • w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju,
 • w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim.

W ramach projektu przewidziano następujący zakres wsparcia:

 • objęcie 199 dzieci (82 dz; 117 ch) wparciem w postaci organizacji dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności kluczowe, społeczno-emocjonalne i zainteresowania oraz zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wzrost kompetencji kadry nauczycielskiej przedszkoli u 31 nauczycielek (31 K);
 • objęcie wsparciem 27 (15K; 12M) rodziców dzieci;
 • doposażenie przedszkoli w nowoczesne pomoce i sprzęt TIK;
 • utworzenie placu zabaw i doposażenie pracowni logopedycznej/kącika wyciszenia.
SZCZEGÓŁY WSPARCIA – PODZIAŁ NA ZADANIA:
 • Zadanie 1. (dla dzieci) Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe: matematyczno-przyrodnicze, językowe, cyfrowe, naukowo-techniczne i ekologiczne.
 • Zadanie 2. (dla dzieci) Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe oraz społeczno-emocjonalne; umiejętności uczenia się, preorientacji zawodowej oraz kształtujące postawy prozdrowotne.
 • Zadanie 3. (dla dzieci) Wsparcie indywidualizacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych — zajęcia specjalistyczne.
 • Zadanie 4. (dla nauczycieli) Realizacja szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej.
 • Zadanie 5. Wsparcie dla rodziców. Szkolenie oraz organizacja pikników integracyjnych.
 • Zadanie 6. Zakup doposażenia dla przedszkoli objętych wsparciem.
Grupy docelowe

Projekt skierowany jest do grup docelowych z terenu woj. dolnośląskiego, które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), na obszarze woj. dolnośląskiego.
Realizacja projektu przyczyni się do:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich i rodzin o niskim statusie społecznoekonomicznym;
 • upowszechnianie istniejących rozwiązań na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci;
 • wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji od wczesnej edukacji;
 • rozszerzenie oferty przedszkoli o zajęcia podnoszące jakość edukacji przedszkolnej przez zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności kluczowe i społeczne oraz wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i zajęcia specjalistyczne,
 • zapewnienie dodatkowych zajęć dla dzieci najbardziej potrzebujących wsparcia zgodnego z przeprowadzonymi diagnozami potrzeb.
Rekrutacja

Rekrutacja dzieci: marzec 2024 r.; wrzesień 2024 r.; wrzesień 2025 r.

 • Rekrutacja nauczycielek: marzec 2024 r.
 • Rekrutacja rodziców: wrzesień 2024 r.; wrzesień 2025 r.

Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci i niedyskryminacji. Odpowiedzialny za rekrutację jest koordynator oraz Asystent projektu przy współpracy z dyrektorami przedszkoli, którzy będą mieli za zadanie bezpośrednie spotkania z rodzicami dzieci w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie na terenie gminy. Ogłoszenia o realizowanym projekcie dostępne będą na stronach www Urzędów Gmin oraz przedszkoli objętych wsparciem. Ogłoszenia o projekcie i naborze będą umieszczane na terenach gmin w widocznych i uczęszczanych miejscach (np. plakaty na tablicach informacyjnych urzędów, tablicach ogłoszeń).

Rozprowadzane będą także ulotki informacyjne.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w przedszkolach objętych wsparciem oraz są do pobrania na stronie: https://centrumidea.eu/ w zakładce danego projektu.

Osoby chętne, które nie zakwalifikują się do projektu, utworzą listy rezerwowe. Gdy chętnych będzie mniej, niż zakładano, zorganizujemy dodatkowe spotkania z opiekunami dzieci, podczas których zachęcimy ich do zgłoszenia udziału ich dzieci w projekcie przez przedstawienie korzyści z niego płynących oraz przeprowadzimy rekrutację uzupełniającą.

KRYTERIA REKRUTACJI:

Formalne kryteria rekrutacji (zero-jedynkowe):

Do projektu zakwalifikowani zostaną:

 • dzieci uczęszczające do przedszkoli w województwie dolnośląskim, Gmina Prochowice, Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, Gmina Wądroże Wielkie;
 • nauczycielki zaangażowane w przedszkolach objętych wsparciem;
 • rodzice dzieci uczęszczających w przedszkolach objętych wsparciem.

Kwalifikowalność UP potwierdzana będzie na etapie rekrutacji, najpóźniej przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia. Każde dziecko będzie mogło brać udział więcej niż jednym rodzaju zajęć.

Kryteria rekrutacyjne w ramach zadania 1 i 2:

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, na podstawie zgłoszeń rodziców (tj. Ankieta Rekrutacyjna) i wskazań nauczyciela zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami dzieci. Gdy liczba chętnych będzie większa, niż zakładano, rekrutacja odbędzie się na podstawie kryteriów:

 • 3 pkt dla dzieci rodziców zamierzających podjąć pracę/wydłużyć godziny pracy (zaświadczenie od pracodawcy);
 • 2 pkt dla dzieci z rodzin niepełnych/wielodzietnych;
 • 1 pkt dla dzieci z rodzin objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kryteria rekrutacyjne w ramach zadania 3:

 • 3 pkt dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • – 2 pkt dla dziecka z opinią Poradni Psychologiczno-pedagogicznej;
 • 1 pkt dla dziecka za wskazanie nauczyciela.

Kryteria rekrutacyjne w ramach zadania 4:

 • 2 pkt na podstawie wstępnych testów (najniższy wynik);
 • 1 pkt na podstawie rekomendacja dyrektora.

Kryteria rekrutacyjne w ramach zadania 5:

 • w zadaniu mogą uczestniczyć wszyscy chętni rodzice.
PROCEDURA REKRUTACJI:
 1. zorganizowanie spotkań informacyjnych, promocja projektu,
 2. złożenie dokumentów rekrutacyjnych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz zainteresowanych udziałem w projekcie nauczycieli i rodziców przedszkolaków przedszkoli objętych wsparciem,
 3. wyłonienie uczestników przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzi Koordynator Projektu, Asystent projektu i dyrektor danego przedszkola,
 4. ogłoszenie wyników rekrutacji na tablicy informacyjnej przedszkola.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola objętym wsparciem.

W celu zachowania zasady niedyskryminacji w trakcie realizacji projektu pod uwagę będą brane tylko kryteria merytoryczne oraz bariery mogące wpłynąć na stopień uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami:

 • w razie potrzeby w trakcie realizacji projektu osobom tym zostanie zapewnione wsparcie dostosowane do ich potrzeb zgodnych z mechanizmem racjonalnych usprawnień oraz zasadą uniwersalnego projektowania;
 • sale dydaktyczne, ich wyposażenie oraz stosowane materiały dydaktyczne będą dobrane z uwzględnieniem potrzeb i możliwości edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami;
 • zajęcia będą odbywały się w miejscach dostosowanych architektonicznie do potrzeb tych osób;
 • kadra odpowiedzialna za realizację projektu będzie promowała zasadę niedyskryminacji oraz monitorowała jej przestrzeganie we wszystkich zadaniach przewidzianych w projekcie.
Kontakt

Tomasz Smoliński – t.smolinski@idea.info.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania