Kwalifikacje cyfrowe inwestycją w przyszłość

O projekcie

Kwalifikacje cyfrowe inwestycją w przyszłość

– projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, przez firmę: CNJA EDUKACJA Witold Szaszkiewicz Sp. J.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji cyfrowych u 370 osób (240 kobiet; 130 mężczyzn) dorosłych w wieku 25 lat i więcej; które uczą się, pracują lub zamieszkują w województwie podkarpackim, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji; które z własnej inicjatywy zainteresowane są potwierdzeniem, nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji cyfrowych; w tym należących do: osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 015 206,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. – 31.03.2023r.

W ramach projektu realizowane będą:

120 godzinne szkolenia komputerowe z zakresu technik informacyjno-komunikacyjnych (technik cyfrowych) – zakończone modułowym egzaminem zewnętrznym zgodnie z ramami DIGCOMP – tj. egzaminem zewnętrznym ECCC/ECDL Profile lub równoważnym.

Kursy
KURSY Z ZAKRESU TECHNIK INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNYCH (ICT)

W Projekcie utworzonych zostanie 37 grup szkoleniowych z zakresu technik informacyjno-komunikacyjnych (technik cyfrowych – ICT), na terenie realizacji projektu, czyli na terenie województwa podkarpackiego.

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 10 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 razy w tygodniu po 2 godziny – łącznie 120 godzin.

W ramach szkoleń Uczestnicy nabędą kompetencje cyfrowe w 5 obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów.

Szkolenia zakończone będą modułowym egzaminem zewnętrznym zgodnie z ramami DIGCOMP – tj. egzaminem zewnętrznym ECCC/ECDL Profile lub równoważnym.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestników na szkoleniu wynosi 80%.

CO OFERUJEMY?
 • udział w szkoleniach z zakresu technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT), zakończonych egzaminami zewnętrznym, dającymi możliwość zdobycia certyfikatu,
 • wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe,
 • sale wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne/ komputery (w przypadku szkoleń ICT),
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców,
 • otwartą i przyjazną atmosferę,
 • popołudniowe, dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć.
Rekrutacja
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Kursy skierowane są do wszystkich osób w wieku 25 lat i więcej mieszkających, uczących się
lub pracujących na terenie województwa podkarpackiego, zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu technik informacyjno-komunikacyjnych.

Preferowane osoby:

 • o niskich kwalifikacjach
 • w wieku 50 lat i więcej
 • z niepełnosprawnością
 • posiadające Kartę Dużej Rodziny / samotnie wychowujące dzieci
 • zamieszkujące miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze

Wsparcie w ramach projektu obejmuje wyłącznie osoby, które:

 • nie uczestniczyły w podobnym wsparciu / w innym projekcie finansowanym z EFS, w szczególności w ramach poprzednich edycji konkursu w Działaniu 9.3.,
 • nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, uczestnicy zajęć komputerowych, wnoszą jednorazowo bezzwrotną odpłatność w wysokości 60 zł. W przeliczeniu na liczbę godzin szkoleniowych, zaproponowana opłata wynosi 0,50 zł za godzinę. Wnoszone przez uczestników opłaty będą stanowiły wkład własny w projekcie.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

W celu zgłoszenia się do Projektu należy:

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Do pobrania
HARMONOGRAMY ZAJĘĆ