Moje kompetencje – mój sukces

O projekcie

Moje kompetencje – mój sukces

– projekt realizowany w ramach Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, przez:

 • Firmę: Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
 • Partnerów: Gminę Baboszewo, Gminę Miejską Ciechanów, Gminę Miejską Płońsk, Gminę Bieżuń, Gminę Pułtusk, Gminę Szelków, Gminę Nowe Miasto, Miasto Mława, Gminę Góra Kalwaria, Gminę Żabia Wola, Gminę Błędów, Gminę Pniewy, Gminę Raszyn, Gminę Grójec, Gminę Lesznowola, Gminę Baranów, Gminę Nadarzyn, Gminę Jasieniec, Gminę Wolanów, Gminę Odrzywół, Gminę Gózd, Gminę Szydłowiec, Gminę Ciepielów.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie posługiwania się wybranym językiem obcym lub umiejętności lub kwalifikacji cyfrowych u 808 osób (w tym 526 k), dorosłych w wieku 25 lat i więcej; które uczą się, pracują lub zamieszkują w województwie mazowieckim, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji; które z własnej inicjatywy zainteresowane są potwierdzeniem, nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji językowych lub cyfrowych; w tym między innymi należących do osób o niskich kwalifikacjach i/lub osób powyżej 50 roku życia.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014–2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 699 797,26 zł.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 28.02.2022r.

Kursy
KURSY JĘZYKOWE

W Projekcie utworzonych zostanie 59 grup językowych, w ramach których realizowane będą:

 • 180 godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym – 53 grupy;
 • 180 godzinne kursy języka niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym – 5 grup;
 • 180 godzinny kurs języka francuskiego zakończony egzaminem zewnętrznym – 1 grupa.

Zajęcia realizowane będą na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach: ciechanowskim, garwolińskim, grodziskim, grójeckim, lipskim, makowskim, mławskim, piaseczyńskim, płońskim, pruszkowskim, przysuskim, pułtuskim, radomskim, szydłowieckim, żuromińskim.

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 lub 3 razy w tygodniu po 2 godziny- łącznie 180 godzin.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie wynosi 80%

 

KURSY Z ZAKRESU TECHNIK INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNYCH (ICT)

W Projekcie utworzonych zostanie 10 grup szkoleniowych z obsługi komputera (ICT),
w gminach, na terenie realizacji projektu, czyli na terenie województwa mazowieckiego,
w powiatach: makowskim, mławskim, płońskim, przysuskim, pułtuskim.

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 10 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 razy w tygodniu po 2 godziny- łącznie 120 godzin.

W ramach szkoleń Uczestnicy nabędą kompetencje cyfrowe w 5 obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestników na szkoleniu wynosi 80%.

CO OFERUJEMY?
 • udział w kursach języka angielskiego / niemieckiego / francuskiego zakończonych egzaminem zewnętrznym, dającym możliwość zdobycia certyfikatu,
 • udział w szkoleniach z zakresu technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT), zakończonych egzaminami zewnętrznym, dającymi możliwość zdobycia certyfikatu,
 • wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe,
 • sale wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne/ komputery (w przypadku szkoleń ICT),
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów/ wykładowców,
  otwartą i przyjazną atmosferę,
 • popołudniowe, dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć.
Rekrutacja
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do wszystkich osób w wieku 25 lat i więcej mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, które z własnej inicjatywy zainteresowane są potwierdzeniem, nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji językowych lub cyfrowych.

Preferowane osoby:

 • o niskich kwalifikacjach
 • zamieszkujące tereny wiejskie
 • w wieku 50 lat i więcej
 • z niepełnosprawnościami
 • które dotychczas nie uczestniczyły we wsparciu oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014–2020

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

W celu zgłoszenia się do Projektu należy:

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Kontakt

Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków
tel. 500 232 387

Do pobrania