Nowe kwalifikacje – nowe szanse

O projekcie

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe szanse” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej 8: Edukacja, dla działania: 8.10. Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych na obszarze województwa zachodniopomorskiego realizowany przez CNJA EDUKACJA Witold Szaszkiewicz spółka jawna jako Partner Projektu z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim przez minimum 90% z 7464 (4543K/2921M) uczestników szkoleń zgodnych z ESOKJ.

Projekt skierowany jest do uczących się, pracujących lub zamieszkujących w woj. Zachodniopomorskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w wieku 25 lat i więcej, w tym osób w wieku powyżej 50 lat i więcej i osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu do ISCDE-3 włącznie) wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Okres realizacji projektu od 02.01.2020 r. do 31.12.2022r.

Dofinansowanie projektu z UE: 8 966 667,98 zł.

Kursy

W ramach projektu oferujemy 60 i 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego i języka niemieckiego, zakończone egzaminem zewnętrznym:

Zajęcia realizowane będą w dwóch turach:

 1. od 01.2020r. (I tura) do 172 grup szkoleń językowych 120h (135 Ang.; 37 Niem.) – 2064 osób
  od 01.2020r. (I tura) do 140 grup szkoleń językowych 60h (106 Ang.; 34 Niem.) – 1680 osób
 2. od 07.2021r. (II tura) do 171 grup szkoleń językowych 120h (135 Ang.; 36 Niem.) – 2052 osób
  od 07.2021r. (II tura) do 139 grup szkoleń językowych 60h (106 Ang.; 33 Niem.) – 1668 osób

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 lub 3 razy w tygodniu po maksymalnie 4 godziny – łącznie 60 lub 120 godzin.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie wynosi 80%.

CO OFERUJEMY?
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów,
 • nieodpłatne materiały szkoleniowe (podręczniki, ćwiczenia),
 • nieodpłatne przystąpienie do egzaminu zewnętrznego
 • otwartą i przyjazną atmosferę,
 • dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć.

Wsparcie dodatkowe:
Osoby zakwalifikowane do projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi – szczegóły w Regulaminie rekrutacji

Rekrutacja
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących w woj. Zachodniopomorskim w wieku 25 lat i więcej, w tym osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej i osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu do ISCDE-3 włącznie).

Zasady Rekrutacji

Osobom aplikującym przyznane będą punkty wg następującego klucza:

 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie nie wyższe niż średnie) – 5 pkt.
 • osoby w wieku 50 lat i więcej – 4 pkt.
 • mieszkaniec/ mieszkanka SSW (Specjalnej Strefy Włączenia wg załącznika) – 3 pkt.
 • osoby niepełnosprawne  – 3 pkt.
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną – 1 pkt.

W/w kryteria są wyłącznie merytoryczne i niedyskryminujące ze wzg. na płeć, rasę, wyznanie, status materialny itp.

Komisja rekrutacyjna sporządzi Protokoły utworzenia grup wg kryteriów i podanej wyżej punktacji. Z wyłonionych uczestników tworzy się Grupy w oparciu o wyniki testów kompetencyjnych – maksymalna rozpiętość wiedzy na teście w grupie to 15%

WYMOGI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
 • Spełnienie kryteriów formalnych
 • Wypełnienie testu kompetencyjnego lub złożenie oświadczenia o braku znajomości języka
 • Dokonania przelewem opłaty za uczestnictwo w projekcie w wysokości: dla uczestników kursów w wymiarze 60h – 90 zł, dla uczestników kursów w wymiarze 120 h – 180 zł.
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU

W celu zgłoszenia się do Projektu należy przedłożyć w punkcie rekrutacyjnym następujące dokumenty:

 • wypełnioną i podpisaną Ankiet Rekrutacyjną (formularz dostępny jest w Punktach rekrutacyjnych oraz na naszej stronie)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • wypełnić Test diagnostyczny lub złożyć oświadczenie o nieznajomości języka
 • w przypadku osób niepełnosprawnych przedstawić do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. lub orzeczeniach albo innych dokumentach, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie rekrutacji

Kontakt

Adres:

CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz. Sp. j

ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

Tel. 124310705

 

Do pobrania