Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska

O projekcie

Projekt p.n. „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska”

Priorytet: FEPM.05.00, Działanie: FEPM.05.07

Zakres interwencji: Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem

Czas Trwania: od 2024-02-01 do 2025-03-31

Budżet: 652 062,50 zł

Cel Projektu

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska za sprawą zwiększenia ilości miejsc przedszkolnych, a także dzięki poprawie bazy dydaktycznej poprzez zakup pomocy dydaktycznych. Na realizację celu wpłynie poniesienie jakości usług edukacyjnych przez przedszkole w Kaliskach dzięki organizacji szeregu zajęć skierowanych do dzieci oraz podniesienie kompetencji u nauczycieli.

Działania w ramach Projektu:
 • doposażenie oraz obsługa nowo utworzonych miejsc przedszkolnych
 • realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów
 • realizację zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
 • podniesienie kompetencji nauczycieli
 • zajęcia wyrównujące i rozwijające dla migrantów
 • organizacja doradztwa zawodowego (preorientacja zawodowa)
 • zakup pomocy dydaktycznych do realizacji ww. zajęć
Zajęcia organizowane w Projekcie:
 1. Zajęcia dla dzieci wyrównujące szanse edukacyjne z zakresu:
  – terapii ręki — indywidualne
 2. gimnastyki buzi i języka
 3. terapii pedagogicznej
 4. TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
 5. gimnastyki korekcyjnej z elementami rehabilitacji
 6. TUS dla migrantów

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci wspomagających kompetencje kluczowe:

 • – zajęcia taneczno-ruchowe z wykorzystaniem SIgumy
 • zajęcia z arteterapii
 • warsztaty kulinarne
 • zajęcia z nauki gry na instrumentach i poczucia rytmu
 • zajęcia z kodowania
 • zajęcia rozwijające kompetencje językowe
 • zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Trening umiejętności uczenia się
 • Doradztwo zawodowe

W Projekcie ponadto planowane są liczne wycieczki dydaktyczne dla dzieci np. do kina, punktów usługowych, do Centrum Nauki.

Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej z zakresu:

 • arteterapii
 • realizacji zajęć przy wykorzystaniu SIgumowych wyzwań
 • wykorzystywania w edukacji metod relaksacyjnych
 • TUS (Treningu Umiejętności Społecznych)
 • Programowania i kodowania (ICT)
 • współpracy z rodzicami (w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych)
 • metod samodzielnego uczenia oraz podejścia do zindywidualizowanego wsparcia dziecka
Rekrutacja

Rekrutacja będzie prowadzona przez: Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

w punkcie rekrutacyjnym: Ul. Nowowiejska 3, tel. (58) 588-92-69

W celu zgłoszenia dziecka do projektu rodzice/opiekunowie prawni powinni składać

wypełnione komplety dokumentów rekrutacyjnych w punkcie rekrutacyjnym lub poprzez

dedykowany portal informatyczny,

czyli:

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia,
 2. oświadczenie potwierdzające specjalne potrzeby edukacyjne uczestnika i/lub niepełnosprawność,
 3. deklarację uczestnictwa w projekcie,
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku nauczycieli ww. proces będzie wyglądał identycznie.

W pierwszej kolejności do projektu będą rekrutowani nauczyciele nieposiadający kompetencji i kwalifikacji w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów. Pierwszeństwo otrzymają także nauczyciele prowadzący edukacje w nowo powstałych miejscach przedszkolnych.

Kontakt

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

Ul. Nowowiejska 3, tel. (58) 588-92-69