Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce

O projekcie

Projekt realizowany przez gminę Łęczyce (powiat wejherowski) w partnerstwie z Centrum Edukacyjnym IDEA, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

 • Oś priorytetowa: Edukacja;
 • Działania: Edukacja przedszkolna;

Głównym założeniem projektu jest utworzenie nowych 11 miejsc w przedszkolach Gminy Łęczyce oraz ogólna poprawa jakości kształcenia w przedszkolach gminy, poprzez działania takie jak:

 • Przeprowadzenie adaptacji istniejącej już infrastruktury;
 • Doposażenie placu zabaw w jednym z przedszkoli biorących udział w projekcie;
 • Przeprowadzenie zajęć wyrównujących we wszystkich Ośrodkach Wychowania Wczesnoszkolnego;

 

Okres trwania projektu Wartość dofinansowania
25 czerwiec 2021 – 24 czerwiec 2023 1 064 265,21 PLN
Zajęcia

W ramach projektu zorganizowane zostaną kursy dla nauczycieli, których celem jest podniesienie ich kompetencji w zakresie diagnozy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na zajęciach kadra nauczycielska uczyć będzie się metod w jaki sposób wykorzystać można wyposażenie takie jak: programy multimedialne, magiczne dywany oraz gry, które pomagają w korekcji i stymulacji zaburzonej percepcji. Dodatkowo (w wymiarze 30 godzin na grupę) przeprowadzony zostanie kurs o nazwie Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w edukacji przedszkolnej, co w dłuższej perspektywie czasu pozwoli nauczycielom/lkom na jednoczesne stawianie diagnoz i rozwijanie umiejętności językowych i spostrzeżeniowych przedszkolaków.

 

Ponadto w projekcie przewidziano przeprowadzenie szeregu zajęć dodatkowych dla przedszkolaków uczęszczających do Ośrodków Wychowania Wczesnoszkolnego w Gminie Łęczyce:

 • Wyrównujące szanse dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – z wykorzystaniem specjalnie dobranego w tym celu osprzętu: programów multimedialnych i magicznego dywanu, które pozwolą na doskonalenie percepcji wzrokowo – słuchowej, motorykę, integrację zmysłów oraz pomogą w regulacji emocji;
 • Zwiększające kompetencje cyfrowe oraz umiejętności cyfrowe – odbywać będą się one przez 2 lata realizacji projektu, w łącznym wymiarze 30 godzin (około 1 godziny tygodniowo). Wykorzystanie programowalnych mikrokontrolerów, szerokiej maści czujników i też klocków pozwoli na zaprojektowanie, zbudowanie oraz programowanie robota za pomocą specjalnie przystosowanego w tym celu tabletu;
Pozostałe działania projektu

Na potrzeby zajęć, które odbywać będą się w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt oraz wyposażenie dodatkowe zgodne z zdiagnozowanymi potrzebami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ośrodki Wychowania Wczesnoszkolnego udostępnią swoje sale, tak aby wszystkie przewidziane zajęcia mogły zostać zrealizowane. W miejscach w których zachodzi taka konieczność przeprowadzone zostaną prace adaptacyjno – remontowe, których celem będzie dostosowanie tych pomieszczeń do wymogów przedszkolnych. Dodatkowo zmodernizowany zostanie plac zabaw przy przedszkolu w Rozłazinie, a także zakupione zostaną meble i wyposażenie wypoczynkowe, które dostosowane będą do wieku dzieci i umożliwią bezpieczne oraz prawidłowe ich funkcjonowanie.

Rekrutacja

Za rekrutację uczestników biorących udział w szkoleniach i zajęciach odpowiedzialny jest wnioskodawca (Gmina Łęczyce). Rekrutacja prowadzona jest z poszanowaniem następujących zasad:

 • Równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – przeprowadzano diagnozę, która pozwoliła na eliminacje czynników, które ograniczyłyby możliwość uczestnictwa w projekcie trójce dzieci z niepełnosprawnością. W materiałach informacyjnych umieszczono informacje na temat możliwości skorzystania z usług, których celem jest zwiększenie dostępności.
 • Równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum) – po przeprowadzonej diagnozie nie stwierdzono barier, które mogłyby stanowić przeszkodę dla jakiegokolwiek uczestnika projektu. Osoby odpowiedzialne za projekt dokładają wszelkich starań tak aby rekrutacja prowadzona była jedynie na podstawie merytorycznych kryteriów;
Jak zgłosić chęć udziału w projekcie?

Rodzice, którzy wyrażają zainteresowanie projektem skontaktować się mogą z:

 • Wnioskodawcą – gminą Łęczyce;
 • Przedszkolami biorącymi udział w niniejszym projekcie;
Kontakt

Gmina Łęczyce

ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce

Tel. 58 678-92-14, E-mail: sekretariat@leczyce.pl

Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA

ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

Tel. 12 431 07 05