Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości

O projekcie

Projekt p.n. „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości”

realizowany przez Centrum Edukacyjne Idea w Partnerstwie z Gminą Poniatowa w ramach Priorytetu FELU.10.00, Działania FELU.10.03 , z zakresu : Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego.

Okres realizacji : od 2024-01-01 do 2024-12-31

Dofinansowanie : 314 965,56 zł

Kontakt w/s Projektu: Urząd Gminy Poniatowa lub szkoły uczestniczące.

Uczestnicy Projektu : uczniowie szkół podstawowych w Poniatowej i Niezabitowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań poza edukacją formalną u 160 uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, mieszkających i uczących się w woj. lubelskim, z terenu Gminy. Poniatowa uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Niezabitowie oraz Szkoły Podstawowej w Poniatowej.

Projektem zostaną objęci uczniowie, którzy należą do minimum jednej z poniższych grup:

 1. Uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności
 2. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Uczniowie z rodziny wielodzietnej.
 4. Uczniowie posiadający status osoby przebywającej w pieczy zastępczej.
 5. Uczniowie posiadający status dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej.
 6. Uczniowie wychowujący się w rodzinie niepełnej.
 7. Uczniowie, których jedno z rodziców/opiekunów prawnych pobiera świadczenie rodzinne.
 8. Uczniowie posiadający doświadczenia migracji.
Rodzaje zajęć oferowanych w Projekcie
 • zajęcia z j. polskiego jako j. obcego dla cudzoziemców
 • zajęcia grupowe z j. angielskiego
 • zajęcia grupowe z zakresu rozumienie i tworzenie informacji
 • zajęcia grupowe z zakresu rozumowanie matematyczne
 • zajęcia grupowe techniczno – robotyczne
 • zajęcia grupowe plastyczne
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • trening umiejętności społecznych (TUS) dla osób z niepełnosprawnościami
 • zajęcia grupowe – pływanie
Kwalifikacja do Projektu

Spełnienie przez uczniów kryteriów kwalifikowalności do udziału w projekcie musi zostać potwierdzane następującymi dokumentami :

 1. Ankieta rekrutacyjna
 2. Oświadczenie o niepełnosprawności
 3. Oświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 4. Oświadczenie dot. pochodzenia ucznia z rodziny wielodzietnej
 5. Oświadczenie potwierdzające status dziecka pozbawionego całkowicie/częściowo/okresowo opieki rodzicielskiej
 6. Oświadczenie dot. wychowywania się w rodzinie niepełnej
 7. Oświadczenie potwierdzające doświadczenie migracji
Niezbędne dane dodatkowe
 • Orzeczenie o niepełnosprawności
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej
 • Decyzja potwierdzająca pobieranie przez jedno z rodziców/opiekunów prawnych świadczeń rodzinnych
Kontakt

Centrum Edukacyjne Idea
 Ul. Królowej Jadwigi 97, Kraków
tel. 12 4310705,
e-mail : biuro@cnja.com.pl

Do pobrania
Zapewniamy w ramach Projektu
 • Sale lekcyjne spełniające wymagane standardy oraz posiadające zaplecze w postaci materiałów edukacyjnych oraz sprzętu tj. tablice, projektory, komputery.
 • Pracownie komputerowe.
 • Biuro Projektu na terenie Gminy Poniatowa zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
 • W każdej szkole funkcjonować będzie punkt informacyjno-rekrutacyjny, w którym zainteresowani uczniowie/ce i ich opiekunowie będą mogli uzyskać informacje na temat zajęć realizowanych w projekcie.