Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa

O projekcie

Projekt realizowany przez gminę Krokowa (powiat Pucki) w partnerstwie z Centrum Edukacyjnym IDEA, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

 • Oś priorytetowa: Edukacja;
 • Działanie: Edukacja przedszkolna;

Celem projektu jest utworzenie 49 miejsc w przedszkolach na terenie gminy oraz ogólna poprawa jakości usług w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, poprzez działania takie jak:

 • Przeprowadzenie prac adaptacyjnych na terenie dwóch Ośrodków Wychowania Wczesnoszkolnego (w Sławoszynie oraz Lubocinie);
 • Zakup mebli oraz zatrudnienie dodatkowych nauczycieli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowopowstałych miejsc dla dzieci;
 • Doposażenie placu zabaw przy ośrodkach w Sławoszynie i Lubocinie;
 • Organizacja zajęć wyrównawczych we wszystkich placówkach biorących udział w projekcie w zakresie stwierdzonych deficytów;
 • Zakup materiałów dydaktycznych dla przedszkoli, które uczestniczą w niniejszym projekcie;

 

Okres trwania projektu Wartość dofinansowania
25 czerwiec 2021 – 23 czerwiec 2023 2 241 439,09 PLN
Zajęcia

Tematyka zajęć, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu opracowana została na podstawie głębokiej analizy sytuacji w regionie dotyczącej kwestii edukacji wczesnoszkolnej. Analiza ta wykazała m.in.:

 • Brak wystarczającej ilości miejsc w przedszkolach oraz tendencję do pogłębienia tego problemu;
 • Dużą liczbę dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
  • Zaburzenia funkcji językowych oraz spostrzeżeniowych: 150 dzieci ;
  • Zaburzenia ruchowo – fizyczne: 151 dzieci;
  • Niepełnosprawność: 4 dzieci;
 • Brak wystarczającego wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Brak wystarczającego wsparcia rozwoju dzieci i ich kompetencji uniwersalnych;
Oferta zajęć dla nauczycieli

Dla nauczycieli przygotowano kursy w wymiarze 30 godzin dla grupy. Pozwolą one na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. dzieci niedosłyszące lub upośledzone w stopniu lekkim). Na zajęciach tych nauczyciele przeszkoleni zostaną w zakresie wykorzystania zakupionego osprzętu w ramach projektu. Przeprowadzony zostanie także kurs Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w edukacji przedszkolnej – pozwoli to na jednoczesne rozwijanie funkcji językowo – spostrzeżeniowych oraz stawianie diagnoz dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oferta zajęć dla przedszkolaków

Zajęcia dla dzieci realizowane będą przez cały okres realizacji projektu (tj. 2 lata) w wymiarze 30 godzin na każdą grupę, czyli około godzinę tygodniowo (2 x 30 min). W celu zwiększenia atrakcyjności oraz efektywności zajęć w stosunku do postawionych diagnoz dydaktycznych, wykorzystany zostanie sprzęt, który specjalnie w tym celu został zakupiony. Lekcje te będą rozwijać umiejętności dzieci, które już wykazują w stopniu znacznym – matematyka oraz szeroko pojęta cyfryzacja. Ponadto przedszkolaki uczyć się będą też w jaki sposób rozwiązywać problemy, a także jak pracować zespołowo. Dodatkowo – dla dzieci które mają problemy z nauką – przygotowano szereg warsztatów, których celem jest rozwój ich kreatywności i technik zdobywania wiedzy. Pozwolą one także na podejmowanie nowych wyzwań, rozwój samodzielnego myślenia, świadomego planowania oraz umiejętności podejmowania decyzji.

Rekrutacja

Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej:

 1. Równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:

  Podjęto działania, których celem jest zaplanowanie odpowiednich działań, które mają za zadanie zniwelować przeszkody mogące ograniczyć (lub wręcz uniemożliwić) udział w projekcie potencjalnemu uczestnikowi:

  1. Adaptacja przedszkoli w Sławoszynie oraz Lubocinie;

  2. Przeprowadzenie zajęć indywidualnych dla czworga niepełnosprawnych dzieci;

  3. Umieszczenie not informacyjnych o możliwości skorzystania z usług dostępowych (np. tłumacz języka migowego);

  4. Dostosowanie strony internetowej projektu zgodnie ze standardem WCAG2.1 (opartego na zasadach: postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości oraz kompatybilności – określanej także jako „solidności”);

 2. Równość szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum):

  W zakresie tego problemu nie stwierdzono żadnych barier, które mogłyby wpłynąć na wynik rekrutacji jakiegokolwiek potencjalnego użytkownika. W rekrutacji będą brane pod uwagę jedynie czynniki merytoryczne. Dołożono wszelkich starań, aby materiały informacyjne oraz szkoleniowe były wolne od stereotypów.

 

Jak zgłosić chęć udziału w projekcie?

Informacje odnośnie rekrutacji, a także samego projektu uzyskać można w placówkach, które zgłosiły swój akces w projekcie, u podmiotów odpowiedzialnych za jego realizację (dana poniżej – sekcja kontakt) oraz na stronie internetowej gminy Krokowa.

Kontakt

Gmina Krokowa

ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa

Tel. 58 675-41-00, E-Mail: urzad@krokowa.pl

oraz u Partnera:

Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA

ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

Tel. 12 431 07 05