Rozwój usług społecznych na terenie gminy Kwidzyn

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 A.2. , Oś priorytetowa : 06. Integracja A.3. , Działanie 06.02. Usługi Społeczne A.4. , Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy:

 • Centrum Edukacyjnym Idea- Kraków ,
 • Gminą Kwidzyń,
 • Stowarzyszeniem Akademia Aktywności – Tychnowy
 • Kołem Gospodyń Wiejskich w Rakowcu

Celem projektu jest realizacja na terenie gminy Kwidzyn zintegrowanego systemu usług społecznych zakładającego utworzenie 19 nowych miejsc świadczenia usług społecznych zwiększających dostępność tych usług dla minimum 22 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób niepełnosprawnych i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów i rodzin . System zintegrowanych usług, zakłada zastosowanie różnych form wsparcia dla każdego uczestnika proj. poprzez realizację następujących elementów :

 1. zwiększenie w społeczności lokalnej liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych tymi usługami poprzez zatrudnienie 17 osób świadczących ww. usługi;
 2. rozwijanie wolontariatu sąsiedzkiego oraz utworzenie 3 grup samopomocy dzięki organizacji szkolenia dla wolontariuszy ;
 3. zapewnienie dostępności zajęć ogólnorozwojowych, w tym w szczególności: zdrowotnych, dietetycznych, cyfrowych TIK , poprawiających ogólną sprawność fizyczną i manualną uczestników .

NAJWAŻNIEJSZY EFEKT PROJEKTU: wdrożenie w gminie obejmującej obszar realizacji projektu spójnego, kompleksowego, środowiskowego systemu długoterminowych usług wspierania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które są zagrożone wykluczeniem społ. i/lub ubóstwem oraz podniesienie poziomu aktywności społecznej tych osób.

 

Okres trwania projektu Wartość dofinansowania ze środków UE
od 2022-09-01 – do 2023-06-30 491 393,75 PLN
Co oferujemy?
 1. Prowadzenie usług opiekuńczych w wymiarze 380h/miesiąc dla 16 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 2. Zapewniamy materiały eksploatacyjne dla potrzeb usług opiekuńczych w tym: odzież ochronną, rękawiczki jednorazowe oraz środki higieniczne.
 3. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – fizjoterapia- w wymiarze 40h/miesiąc Osobom świadczącym usługi fizjoterapii zostaną zapewnione odpowiednie materiały eksploatacyjne, np. środki higieniczne.
 4. Przeprowadzenie szkolenia teoretyczno – praktycznego dla 6 opiekunów faktycznych w wymiarze 20h . Uczestnicy szkolenia nabędą kompetencje efektywnego opiekowania się swoim podopiecznym. Zakres szkolenia będzie miał charakter zindywidualizowany i dostosowany do konkretnych potrzeb i problemów. Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz salę wyposażoną w sprzęt do pielęgnacji, fantomy, itp. Szkolenie prowadzić będą osoby z wykształceniem specjalistycznym.
 5. Przeszkolenie 12 lokalnych wolontariuszy z zakresu sąsiedzkich usług opiekuńczych dzięki czemu nabędą kompetencje dotyczące umiejętności komunikacyjnych, udzielania pierwszej pomocy oraz poznają formy i metody pracy z osobami starszymi.
 6. Utworzenie 3 grup samopomocy sąsiedzkiej opartych na uprzednio przeszkolonym wolontariacie .
 7. Organizację zajęć ogólnorozwojowych oraz zdrowotnych dla 22 seniorów. Organizowane będą warsztaty, szkolenia itp. z udziałem dzieci, młodzieży i wolontariuszy. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z dziedziny zdrowia, kultury i edukacji- np. TIK . Zapewniamy materiały dydaktyczne .
Rekrutacja
Kto może uczestniczyć w projekcie
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym : seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi ,dzieci ,młodzież.
 • opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w życiu codziennym.
 • kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.
Jak zgłosić się do Projektu

Zostaną utworzone punkty rekrutacyjne gdzie zainteresowani będą mogli zasięgnąć informacji na temat realizowanego wsparcia oraz wypełnić wymagane dokumenty rekrutacyjne .

 1.  W Kwidzyniu – Gmina Kwidzyn , ul. Grudziądzka, 82-500 Kwidzyn , tel. 552614173, e-mail : przetargi@gminakwidzyn.pl
 2. W Tychnowach – Stowarzyszenie Akademia Aktywnosci , Tychnowy 15, 82-500 Tychnowy, tel. 881534595, e-mail : stowarzyszenie_akademia@wp.pl
 3. W Rakowcu – Koło Gospodyń Wiejskich , ul. Robotnicza, 82-500 Rakowiec , tel . 519019396 , e-mail : solectwo_rakowiec@wp.pl
Kontakt
 1. Gmina Kwidzyn , ul. Grudziądzka, 82-500 Kwidzyn , tel. 552614173, e-mail : przetargi@gminakwidzyn.pl,
 2. Centrum Edukacyjne Idea- Kraków: Ul. Królowej Jadwigi 97 , tel. 12 4310705 ,e-mail : biuro@cnja.com.pl