Rozwój usług społecznych na terenie gminy Tczew, Skarszewy oraz Zblewo

O projekcie

Projekt realizowany przez Centrum Edukacyjne ”IDEA”, przy współpracy z Fundacją Wsparcia Usług Rozwoju Usług Społecznych, Fundacją Sprawni Inaczej oraz gmin: Tczew (powiat tczewski), Skarszewy oraz Zblewo (powiat starogardzki), w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

 • Oś priorytetowa: Integracja;
 • Działanie: Usługi społeczne;
 • Poddziałanie: Rozwój usług społecznych;

Celem projektu jest utworzenie do końca 2022 roku na terenie gmin Tczew, Skarszewy oraz Zblewo 147 miejsc, w których świadczone będą usługi społeczne, które pozwolą na zwiększenie realnej pomocy dla osób, które są dotknięte ubóstwem bądź też wykluczeniem społecznym – w szczególności osób:

W podeszłym wieku;
Niepełnosprawnych;
Cierpiących na choroby przewlekłe;
Projekt obejmuje także rodziny uczestników projektu, a także (ich ewentualnych) opiekunów celem dążenia do reintegracji takich osób z resztą społeczeństwa.

Okres trwania projektu Wartość dofinansowania
1 listopada 2020 – 31 grudnia 2022 4 930 806,47 PLN
Co oferujemy?

W ramach projektu zostało otwartych 5 Klubów Seniora w miejscowościach:

 • Na terenie gminy Tczew:
  • Swarożyn;
  • Szpęgawa;
  • Tczewskie Łąki;
  • Czarlin;
 • Na terenie gminy Zblewo:
  • Pinczyn;

W ramach dostosowania do wymagań projektu wyremontowano świetlice wiejskie. Wszystkie budynki dostosowane są do wszystkich wymaganych prawem norm:

 • Sanitarnych;
 • BHP;
 • Przeciwpożarowych;

Zajęcia odbywają się w salach udostępnionych przez poszczególne Jednostki Samorządu Terytorialnego (SJT), w których zapewniony jest dostęp do internetu oraz dostarczane są odpowiednie środki dydaktyczne i meble.

 

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze: świadczone przez wykwalifikowany personel – 24 osoby wskazane lub zaakceptowane przez Podopiecznych. Usługi opiekuńcze to usługi świadczone bezpośrednio na rzecz Podopiecznych będących Uczestnikami/Uczestniczkami projektu polegające na pomocy w codziennych czynnościach życiowych zgodnie z ustalonym w wywiadzie zakresem potrzeb osoby objętej opieką. Łącznie w projekcie zaplanowano realizację 46.080 godzin usług opiekuńczych prowadzonych na rzecz 120 Podpiecznych.

Poprawność i terminowość usług opiekuńczych świadczonych w projekcie nadzorują Koordynatorzy usług opiekuńczych.

 

Wolontariat

Wolontariat: istotną częścią wsparcia realizowanego w ramach projektu są sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz grupy samopomocowe. Idea wsparcia w tym zakresie oparta jest na prostym założeniu samoorganizacji sąsiedzkiej wspieranej przez wolontariuszy. Sąsiedzi, najbliżsi oraz osoby z potrzebą niesienie pomocy innym stanowią pewne wsparcie dla osób potrzebujących pomocy na co dzień.

 

Usługi teleopieki

Usługi teleopieki: istotnym elementem projektu jest zdalna opieka telemedyczna, którą objętych będzie łącznie 140 Uczestników i Uczestniczek projektu. W ramach projektu zaplanowano przygotowanie i wdrożenie aplikacji „Teleopiekun”, której celem jest monitorowanie stanu zdrowia podopiecznych przez wskazane przez nich zaufane osoby z kręgu bliskich lub znajomych. Osoby objęte wsparciem w tym zakresie otrzymują opaski telemedyczne, na bieżąco monitorujące podstawowe parametry życiowe osób objętych teleopieką. Opaski umożliwiają także rozmowę głosową pomiędzy Podopiecznym a opiekunem.

Rekrutacja

W każdej gminie objętej projektem zostanie utworzony został punkt rekrutacji uczestników do projektu. Dostępne są tam dokumentacja dotycząca realizowanego projektu. Na miejscu dostępni są też pracownicy, którzy służą pomocą przy całym procesie rekrutacji.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt kierowany jest do osób, które zagrożone są ubóstwem bądź też wykluczeniem społecznym – w szczególności osoby:

 • Niepełnosprawne;
 • Dzieci i młodzież;
 • Cierpiące na choroby przewlekłe;

Ponadto udział w projekcie mogą wziąć udział opiekunowie oraz członkowie rodzin takich osób.

Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji opracowane zostały zgodnie z zasadami:

 • przestrzegania równości kobiet i mężczyzn;
 • braku dyskryminacji (także osób niepełnosprawnych);
 • równości szans.

Rekrutacja została oparta wyłącznie o kryteria merytoryczne – tak aby jak największa ilość osób mogła wziąć w nim udział.

Zasady przyjmowanie zgłoszeń

Osoba, która wyrazi chęć uczestnictwa w projekcie powinna skontaktować się telefonicznie z jednym z punktów rejestracyjnych, zaś pracownicy takich punktów kontaktują się z każdym z kandydatów celem wypełnienia potrzebnych dokumentów w procesie rekrutacji.

Rekrutację prowadzą pracownicy Gmin Skarszewy, Tczew oraz Zblewo.

Kontakt

Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków
tel. 124310705

Do pobrania