Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy Przechlewo

O projekcie

Projekt p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy Przechlewo”, Priorytet FEPM.05.00, Działanie FEPM.05.07, Zakres: Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Przechlewo poprzez utworzenie 50 nowych, trwałych miejsc w OWP w Przechlewie, a także podniesienie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez przedszkole w Przechlewie. Projekt obejmuje 150 dzieci oraz 10 nauczycieli.

Czas trwania Projektu: od 2023-11-01 do 2025-02-28

Budżet Projektu: 515 920,00 zł

Rodzaje działań podejmowanych w Projekcie
 1. Wyposażenie oraz obsługa nowo utworzonych miejsc przedszkolnych.
  • Zatrudnienie dodatkowej kadry dydaktycznej
  • Zakup sprzętu multimedialnego, mebli, pomocy dydaktycznych, wyposażenia sali gimnastycznej i innych.
 2. Realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów:
  • zajęcia z gimnastyki buzi i języka
  • zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki i rehabilitacji
  • zajęcia z kompetencji społecznych dla migrantów
  • zajęcia terapeutyczne stymulujące, korygujące i wzmacniające potencjał ucznia
  • zajęcia z integracji sensorycznej
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne — indywidualne
  • zajęcia z kompetencji społecznych
  • zajęcia z j. polskiego dla migrantów
 3. Realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.
  • robotyka i programowanie
  • strefa doświadczeń
  • rozwój kompetencji społecznych
  • rozwój kreatywności i współpracy w grupie
  • taneczno-ruchowych
  • arteterapii
  • budowania miłości do otaczającego środowiska i regionalnej tradycji
  • rozwój umiejętności uczenia się
  • doradztwo zawodowe -preorientacja zawodowa
  • kulinarne – nauka o zdrowej żywności

   Planuje się organizację wyjść/wyjazdów jako uzupełnienie do prowadzonych w placówce zajęć rozwijających kompetencje społeczne oraz piknik dla dzieci i ich rodziców promujący segregację śmieci, oszczędzanie wody itp.

 4. podniesienie kompetencji nauczycieli przedszkolnych
  Organizacja studiów podyplomowych (3 semestry):

  • Integracja sensoryczna
  • Gimnastyka korekcyjna w placówkach oświatowych
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Logopedia

   Ponadto szkolenia z zakresu:

  • Robotyka i kodowanie w przedszkolu wraz z obsługą nowych technologii ICT
  • Współpraca z rodzicami (w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych)
Rekrutacja

Rekrutacja uczestników do Projektu będzie prowadzona przez Publiczne Przedszkole w Przechlewie Oś. Juźkowa 14, tel. (59) 833-44-51

W celu zgłoszenia dziecka do projektu rodzice/opiekunowie powinni składać w punkcie

rekrutacyjnym (budynek przedszkola w Przechlewie lub poprzez dedykowany portal informatyczny) wypełnione komplety dokumentów rekrutacyjnych,

czyli:

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia,
 2. oświadczenie potwierdzające specjalne potrzeby edukacyjne uczestnika i/lub niepełnosprawność,
 3. deklarację uczestnictwa w projekcie,
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Kontakt

 Publiczne Przedszkole w Przechlewie
Oś. Juźkowa 14,

tel. (59) 833-44-51