Zdolne przedszkolaki z gminy Pelplin z odwagą pójdą w świat

O projekcie

Projekt realizowany przez Gminę Pelplin (powiat tczewski) w partnerstwie z Centrum Edukacyjnym IDEA, w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

 • Oś priorytetowa: Edukacja;
 • Działanie: Edukacja wczesnoszkolna;

Celem projektu jest poprawa jakości świadczeń edukacyjnych w pięciu przedszkolach:

 • Przedszkole nr 1 w Pelplinie;
 • Przedszkole nr 2 w Pelplinie;
 • Przedszkole w Rudnie;
 • Przedszkole w Kulicach;
 • Przedszkole w Rajkowie;

Poprzez:

 1. Stworzenie 40 nowych, trwałych miejsc wychowania przedszkolnego;
 2. Rozwinięcie umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych u 306 dzieci (148 dziewczynek i 158 chłopców);
 3. Realizację zajęć dla 107 dzieci (53 dziewczynek i 54 chłopców), których celem jest wyrównanie szans edukacyjnych;
 4. Zajęcia udoskonalające dla nauczycieli wczesnoszkolnych dla 21 osób (20 kobiet oraz jeden mężczyzna);
 5. Wyposażenie przedszkoli w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt teleinformatyczny ICT;

 

Okres trwania projektu Wartość dofinansowania
1 czerwiec 2021 – 30 czerwiec 2023 2 473 794, 68 PLN
Zajęcia

W ramach projektu wykorzystane zostaną istniejące już sale na terenie przedszkoli wymienionych powyżej. Zajęcia (w wymiarze po 30 godzin każde) będą miały za zadanie rozwijać umiejętności przedszkolaków w kierunkach takich jak:

Matematyka wraz z techniką;
Informatyka;
Techniki samodzielnego uczenia się;
Kontakty społeczne;
Podejmowanie inicjatyw i przedsiębiorczości;
Kreatywności i współpracy w grupie;

Dodatkowo 106 dzieci (54 dziewczynki oraz 52 chłopców) podzielonych zostanie na 28 grup, które dodatkowo uczestniczyć będą w zajęciach z zakresu terapii pedagogicznej (w wymiarze 30 godzin każde), których celem jest:

 • Usprawnienia narządu mowy;
 • Rozwój systemu językowego;
 • Przygotowanie do nauki pisania i czytania;

Ostatnim typem kursów realizowanych w ramach projektu są zajęcia ruchowe:

 • Gimnastyka korekcyjna;
 • Rozwijające motorykę małą i dużą;
 • Rozwijające metodą Weroniki Sherborne
Co oferujemy?

Projekt będzie realizowany w istniejących salach należących do przedszkoli – ich liczbę w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

 

Przedszkole Liczba dostępnych pomieszczeń
Nr 1 w Pelplinie 10
Nr 2 w Pelplinie 7
Rudno 4
Kulice 2
Rajkowo 3

 

W salach tych dostępne są niezbędne meble do prowadzenia zajęć (tablice, ławki i stołki szkolne). Zostały one doposażone nowoczesnym sprzętem teleinformatycznym, który pozwoli na podniesienie jakości usług edukacyjnych. Dodatkowo w przedszkolu nr 1 w Pelplinie – związku z planowanym wzrostem liczby dzieci – utworzone zostały dwie nowe sale do zajęć przedszkolnych, a ponadto:

 • Salę terapeutyczna;
 • Toalety;
 • Korytarze;
 • Szatnie;
 • Łazienki;

Pomieszczenia te będą w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt konieczny do przeprowadzania planowanych zajęć. Do każdego przedszkola zakupiony zostanie także sprzęt teleinformatyczny w postaci:

 • Tabletów;
 • Tablic interaktywnych;
 • Laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem;
 • Monitorów;
 • Ścianek multimedialnych;
 • Robotów;

Wszystkie te pomoce pozwolą na prowadzenie zajęć w ramach projektu, a także po jego zakończeniu.

Rekrutacja

Rekrutacja została zorganizowana w taki sposób, aby żaden potencjalny kandydat nie był dyskryminowany z jakiekolwiek powodu (m.in. płci, religii, pochodzenia czy też niepełnosprawności). Budynki, w których realizowany jest projekt dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, Dz.U z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami).

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie?

Rodzice zainteresowani udziałem w projekcie powinny skontaktować się z placówką nauczania wczesnoszkolnego celem wyrażenia takiej chęci.

 

Przedszkole Kontakt
Przedszkole nr 1 w Pelplinie

Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie
ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin

Tel. 58 536 17 68, E-mail: sekretariat@zkiw1pelplin.pl

Strona: https://www.sp1pelplin.pl/

Przedszkole nr 2 w Pelplinie

Przedszkole Nr 2 w Pelplinie
ul. Kościuszki 2, 83-130 Pelplin

Tel. 58 536 14 46, E-mail: sekretariat@przedszkole2pelplin.pl

Strona: http://przedszkole2pelplin.superszkolna.pl/

Przedszkole w Rudnie

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie
ul. Szkolna 4, 83-130 Rudno

Tel. 58 536 11 07, E-mail: rudno@rudno.home.pl

Strona: https://rudno.edu.pl/

 

Przedszkole w Kulicach1

Przedszkole w Kulicach
ul. Szkolna 1, 83-130 Kulice

Tel: 58 536 21 16

 

Przedszkole w Rajkowie

 

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach
ul. Jesionowa 6, 83-130 Rajkowy

Tel. 58 536 17 81 E-mail: zkiwrajkowy@pelplin.pl

Strona: https://zsrajkowy.pelplin.pl/

 

 

Na terenie każdego przedszkola zostały także wyznaczone punkty informacyjne dotyczące niniejszego projektu. Ich pracownicy udzielają wszystkich niezbędnych informacji dotyczących projektu.

Kontakt

Gmina Pelplin

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

tel.: 58 536 12 61 e-mail: urzad@pelplin.pl

Informacje o projekcie na stronie Lidera:

https://pelplin.pl/wiadomosci/41521/rusza-rekrutacja-w-ramach-projektu-zdolne-przedszkolaki-z-gminy-

oraz u Partnera:

Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA

ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

Tel. 12 431 07 05