Zrównoważony rozwój edukacji ogólnej w Gminie Chojna

O projekcie

Projekt p.n. „ Zrównoważony rozwój edukacji ogólnej w Gminie Chojna” realizowany przez Centrum Edukacyjne IDEA w Partnerstwie z Gminą Chojna w ramach Priorytetu FEPZ.06.00, Działania FEPZ.06.09 , z zakresu- Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego.

Celem projektu jest poprawa jakości oraz dostępności edukacji ogólnej na terenie Gminy Chojna w 4 publicznych szkołach podstawowych tj. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie, Szkoła Podstawowa w Grzybnie oraz Szkoła Podstawowa w Nawodnej.

Okres realizacji : 01.02.2024 – 31.08.2025

Dofinansowanie : 801 412,50 zł

Kontakt

Urząd Gminy Chojna lub szkoły uczestniczące w Projekcie.

Rekrutacja

Ankiety rekrutacyjne rozpowszechnione wśród uczniów i nauczycieli szkół objętych Projektem.

Grupa docelowa Projektu:
 1. 80 osób – nauczycieli zatrudnionych w 4 ww. szkołach podstawowych na terenie Gminy Chojna.
  Udział w szkoleniach i warsztatach poprawi ich kwalifikacje oraz kompetencje co wpłynie na poprawę jakości edukacji w ww. placówkach oświatowych oraz zwiększy efektywność pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2.  400 osób – uczniów czterech szkół podstawowych na terenie Gminy Chojna . Udział w zaplanowanych formach wsparcia wpłynie na podniesienie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności w tym kluczowych na rynku pracy wśród grupy docelowej. Wyrówna szanse edukacyjne i rozwojowe wśród osób z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i/lub osób doświadczających migracji.
Zajęcia
Zajęcia oferowane dla nauczycieli to:
 1. Posługiwanie się TIK wykorzystując chat GPT AL.
 2. Metody i formy pracy z uczniem z Autyzmem i z ADHD SP1 i SP2
 3. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 4. Metody zapamiętywania, koncentracji i techniki efektywnego uczenia się
 5. Posługiwanie się ICT programowanie i kodowanie
 6. Współpraca z rodzicami (w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych )
 7. Realizacja efektywnych treningów umiejętności społecznych
 8. EEK Biofeedback

 

Zajęcia oferowane dla uczniów to:
 1. Zajęcia z kompetencji społecznych i obywatelskich
 2. Zajęcia budujące tożsamość regionalną
 3. Zajęcia wpływające na rozwój kompetencji zielonych w zakresie m.in. wiedzy ekologicznej, umiejętności i postaw pro-środowiskowych
 4. Zajęcia z programowania i robotyki w tym wdrażanie narzędzi SELFIE
 5. Doradztwo zawodowe w tym indywidualne diagnozy z predyspozycji
 6. Warsztaty językowe zakończone zewnętrznym egzaminem
 7. Wsparcie dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji
 8. Wsparcie społeczne dla uczniów z doświadczeniem migracji

Dodatkowo powstaną następujące koła zainteresowań dla uczniów uzdolnionych.

 1. Mistrzowie pędzla – kształtowanie umiejętności plastycznych
 2. Koło szachowe – kształtowanie myślenia logicznego
 3. Gry planszowe i edukacyjne – kształtowanie myślenia logicznego i sprawności umysłu
 4. Robotyka i programowanie dla średnio zaawansowanych z wykorzystaniem metody SELFIE
 5. Zajęcia taneczno-ruchowe
 6. Zajęcia wokalne

Wsparcie dla uczniów z doświadczeniem migracji oraz dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 1. Terapia SI – 8 os.
 2. Rewalidacja – 7 os.
 3. Zajęcia rehabilitacji ruchowej – 6 os.
 4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 5 os.
 5. Terapia EEG Biofeedback – 4 os.
 6. Zajęcia z kompetencji społecznych dla niepełnosprawnych – 8 os.
 7. Zajęcia z kompetencji społecznych dla migrantów – 40 os.
Kontakt

Centrum Edukacyjne Idea
 Ul. Królowej Jadwigi 97, Kraków
tel. 12 4310705,
e-mail : biuro@cnja.com.pl

Pomoce dydaktyczne
W ramach Projektu zostaną zakupione następujące pomoce dydaktyczne dla w/w szkół :
 1. Podłoga interaktywna na statywie
 2. Monitor interaktywny
 3. Zestaw do programowania tablet + robot + mata do kodowania
 4. Zestaw nagłośnieniowy – 2 głośniki, mikrofon, mikser, okablowanie
 5. Zestaw konstrukcyjny do zajęć z robotyki – 4 postacie konstrukcyjne
 6. Urządzenie diagnostyczne EEG Biofeedback
 7. Zestaw do nauki latania dronem w tym 8 dronów wraz z wyposażeniem do nauki latania
 8. Zestaw laptopów do pracowni przedmiotowej
 9. Szafa mobilna do ładowania laptopów