Sukces poprzez kompetencje

O projekcie

Projekt „Sukces poprzez kompetencje” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, dla działania: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych przez CNJA EDUKACJA – Witold Szaszkiewicz Spółka Jawna, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków, na obszarze województwa podkarpackiego na małych obszarach miejskich, o ludności powyżej 5.000 i średniej gęstości zaludnienia.

Cel główny projektu: podniesienie umiejętności i kwalifikacji w zakresie posługiwania się wybranym językiem obcym (j. angielski, j. niemiecki) u osób dorosłych – uczestników projektu.

Wsparciem objęte są 432 osoby dorosłe uczące się, pracujące lub zamieszkujące w woj. Podkarpackim w wieku 25 lat i więcej, w tym min 158 osób w wieku 50+ i min 135 osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu do ISCDE-3 włącznie)

Rodzaje szkoleń realizowanych w ramach projektu:

120 godzinne szkolenia językowe:

 • język angielski,
 • język niemiecki.

Dofinansowanie projektu z UE: 802.044,36 zł.

Okres realizacji projektu od 01.09.2019 r. do 28.02.2021r.

Kursy
Kursy języka angielskiego i niemieckiego

W ramach projektu oferujemy 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego i  języka niemieckiego,  zakończone egzaminem zewnętrznym:

 • j. angielski TOEIC,
 • j. niemiecki WiDaF lub równoważnymi i uzyskaniem prestiżowego certyfikatu.

Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatne podręczniki do nauki języków.

Zajęcia realizowane będą w dwóch turach w każdej turze uczestniczyć będzie 216 osób:

 • I tura od 09.2019 do 06.2020 – 16 grup j. angielski,  2 grupy j. niemiecki
 • II tura od 04.2020 do 02.2021 – 16 grup j. angielski, 2 grupy j. niemiecki

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 lub 3 razy w tygodniu po 2 godziny – łącznie 120 godzin.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie wynosi 80%.

 

CO OFERUJEMY?
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów/wykładowców,
 • wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe,
 • otwartą i przyjazną atmosferę,
 • popołudniowe, dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć.

Wsparcie dodatkowe:
Osoby zakwalifikowane do projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi – szczegóły w Regulaminie rekrutacji

Rekrutacja
KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących w woj. Podkarpackim w wieku 25 lat i więcej, w tym osoby w wieku powyżej 50 lat i więcej i osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu do ISCDE-3 włącznie) wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Osoby uczące się, to osoby uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych.

Osoby pracujące, to osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Osoby zamieszkujące, to osoby posiadające zameldowania na terenie powiatów objętych projektem.

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

 

Zasady Rekrutacji

Pracownicy punktów rekrutacyjnych w oparciu o przedłożone dokumenty sprawdzą wiek osoby aplikującej do udziału w projekcie – 25 lat i więcej.

Dokumenty nie będą przyjmowane od osób nie spełniających tego kryterium.

Pracownicy punktów rekrutacyjnych wpisują do Arkusza kwalifikacyjnego Dane osoby spełniającej kryterium kwalifikacyjne z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń. Arkusze kwalifikacyjne sporządzane są dla każdego szkolenia odrębnie.

Osobom aplikującym przyznane będą punkty wg następującego klucza:

 • osoby z niepełnosprawnościami – 3pkt.
 • osoby w wieku 50 lat i więcej – 1pkt.
 • osoby z wykształceniem poniżej ISCED 3 i równym – 2pkt.
 • rodzice samotnie wychowujący dzieci/posiadający Kartę Dużej Rodziny – 2pkt.

W/w kryteria są wyłącznie merytoryczne i niedyskryminujące ze wzg. na płeć, rasę, wyznanie, status materialny itp.

Komisja rekrutacyjna w oparciu o Arkusze kwalifikacyjne sporządzi Protokoły utworzenia grup. Z wyłonionych uczestników tworzy się Grupy w oparciu o wyniki testów kompetencyjnych – maksymalna rozpiętość wiedzy na teście w grupie to 15%.

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

W celu zgłoszenia się do Projektu należy przedłożyć w punkcie rekrutacyjnym następujące dokumenty:

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie rekrutacji

Kontakt

Adres:
CNJA EDUKACJA Witold Szaszkiewicz spółka jawna
ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

Tel. 124310705

Do pobrania
Harmonogram

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia dla poszczególnych lokalizacji. Harmonogram jest w postaci pliku xlsx i można go pobrać klikając w link znajdujący się przy każdej lokalizacji.

Miejscowość Grupa Plik Regulamin szkoleń online
Bircza Bircza 1 pobierz pobierz
Bircza 2 pobierz pobierz
Błażowa Błażowa N pobierz pobierz
Chmielnik Chmielnik 2 AO 1 pobierz pobierz
Chmielnik AO 1 pobierz pobierz
Chmielnik B 1 pobierz pobierz
Chwałowice Chwałowice pobierz pobierz
Futoma Futoma pobierz pobierz
Gorzyce Gorzyce pobierz pobierz
Harasiuki Harasiuki pobierz pobierz
Hyżne Hyżne A O 1 pobierz pobierz
Hyżne A O Brzezówka pobierz pobierz
Hyżne A0 2 pobierz pobierz
Hyżne A1- pobierz pobierz
Hyżne B 1 pobierz pobierz
Hyżne Niemiecki pobierz pobierz
Iwonicz Iwonicz 1 pobierz pobierz
Jarocin Jarocin-1SE pobierz pobierz
Jarocin-KURS2S pobierz pobierz
Jarocin-pocz pobierz pobierz
Harmonogramy dla zajęć realizowanych w sierpniu:
Jarocin gr 20 Dec pobierz pobierz
Jarocin gr 21 Martyna pobierz pobierz
Jarocin gr 22 Mrozowska pobierz pobierz
Jawornik Jawornik Polski A0 1 pobierz pobierz
Jawornik Polski A0 21 pobierz pobierz
Krzeszów Krzeszów pobierz pobierz
Nowy Borek Nowy Borek pobierz pobierz
Przeworsk Przeworsk-Niemiecki pobierz pobierz
Przeworsk 4 pobierz pobierz
Przeworsk 2 pobierz pobierz
Przeworsk 3 pobierz pobierz
Przeworsk 1 pobierz pobierz
Harmonogramy dla zajęć realizowanych w sierpniu:
Przeworsk Juśko gr 34 pobierz pobierz
Przeworsk-Zawisza N gr 33 pobierz pobierz