Sukces poprzez wyższe kwalifikacje

O projekcie

Projekt „Sukces poprzez wyższe kwalifikacje” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej 5: Zatrudnienie, dla działania: 5.5. Kształcenie Ustawiczne, realizowany przez CNJA EDUKACJA Witold Szaszkiewicz spółka jawna jako Lidera Projektu z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków oraz Partnerów Projektu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim, TIK lub zawodowych poprzez realizację szkoleń zakończonych egzaminami zewnętrznymi.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 lat i więcej uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie następujących powiatów woj. pomorskiego: wejherowski, pucki, lęborski, słupski, kartuski, kościerski, tczewski, starogardzki, gdański.

Okres realizacji projektu od 01.02.2020 r. do 31.01.2022r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 764 021,05 zł.

Kursy

W ramach projektu oferujemy następujące kursy:

120 lekcyjne kursy komputerowe – maksymalnie 10 osób w grupie

120 lekcyjne kursy języka angielskiego lub niemieckiego – maksymalnie 12 osób w grupie

kursy zawodowe – szkolenia w grupach lub indywidualnie w zależności od zapotrzebowania na daną usługę szkoleniową na lokalnym rynku pracy i potrzeb osób aplikujących do udziału w projekcie

CO OFERUJEMY?
 • zajęcia prowadzone przez doświadczoną kadrę,
 • nieodpłatne materiały szkoleniowe (podręczniki, ćwiczenia, itp.),
 • nieodpłatne przystąpienie do egzaminu zewnętrznego,
 • otwartą i przyjazną atmosferę,
 • dostosowane do potrzeb uczestników lokalizacja i terminy zajęć,
 • dostęp do platformy e-learningowej,
 • możliwość prowadzenia kursu online,
 • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi – szczegóły w Regulaminie rekrutacji.
REKRUTACJA

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu powinny wypełnić formularz rekrutacji online (szczegóły znajdują się poniżej w punkcie REKRUTACJA ONLINE).

Zgodnie z założeniami projektu pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby spełniające poniższe kryteria, premiowane punktami:

 1. osoby w wieku 25 lat i więcej z wykształceniem nie wyższym niż średnie – 5 pkt.
 2. osoby w wieku 50 lat i więcej – 4 pkt.
 3. osoby w wieku 18-24 lata z wykształceniem nie wyższym niż średnie – 3 pkt.
 4. pracownicy sektora MMŚP oraz podmiotów ekonomii społ./przedsiębiorstw społ. – 3 pkt.
 5. osoby z niepełnosprawnością * – 2 pkt.
 6. kobiety – 1 pkt.
 7. osoby zamieszkujące tereny wiejskie – 1 pkt.

*- Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić chęć udziału w projekcie telefonicznie, podając jedynie podstawowe dane kontaktowe. Do osób tych zgłaszać się będą pracownicy Projektu, w celu wypełnienia Ankiety rekrutacyjnej oraz Testu diagnostycznego, a także opisania ewentualnych specjalnych wymagań osoby z niepełnosprawnością, których spełnienie umożliwi jej udział w projekcie.

W przypadku spełnienia więcej niż jednego z wyżej wymienionych kryteriów – punkty sumują się. Osoby, które uzyskały w procesie rekrutacji największą ilość punków zostają zakwalifikowane do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie rekrutacji.

WYMOGI PO ZAKWALIFIKOWANIU DO PROJEKTU

Po zakwalifikowaniu się do Projektu należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • wypełnioną i podpisaną Ankiet Rekrutacyjną (formularz dostępny jest w Punktach rekrutacyjnych oraz na naszej stronie www)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • wypełnić Test diagnostyczny lub złożyć oświadczenie o nieznajomości języka angielskiego, niemieckiego lub TIK
 • w przypadku osób niepełnosprawnych przedstawić do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. lub orzeczeniach albo innych dokumentach, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do dokonania przelewem opłaty za uczestnictwo w projekcie: dla uczestników kursów językowych i komputerowych w wysokości 180 zł, dla uczestników kursów zawodowych w wysokości 15% ceny kursu.

Rekrutacja Online

Po wypełnieniu i wysłaniu poniższego formularza Rekrutacji online skontaktuje się z Państwem osoba prowadząca rekrutację na szkolenia na danym obszarze.

dot. projektu „Sukces poprzez wyższe kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie województwa pomorskiego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020
Uczestnikami mogą zostać osoby uczące się lub pracujące lub zamieszkujące na obszarze następujących powiatów województwa pomorskiego: gdańskiego, kartuskiego, lęborskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, wejherowskiego, kościerskiego i tczewskiego.
j. angielski 120 lekcjij. niemiecki 120 lekcjikurs komputerowy 120 lekcjikurs zawodowy (tematyka kursu według wskazania uczestnika)
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie: https://www.rpo.pomorskie.eu/ochrona-danych-osobowych
Informacje dodatkowe:
Lekcja = 45 minut. Jednorazowe zajęcia nie mogą trwać dłużej niż 4 lekcje. Uczestnicy kursu otrzymają podręcznik i ćwiczenia dostosowane do poziomu zaawansowania oraz dostęp do platformy e-learningowej. Kursy odbywają się w grupach 10-12 osób i są organizowane w pobliżu miejsca zamieszkania/pracy uczestników. Uczestnicy kursu zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości 1,5 zł/lekcję.

Kontakt

Adres:

CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz. Sp. j

ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

Tel. 124310705

 

Do pobrania